Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 234 326 770
årets vinst 151 915 723
1 386 242 493

disponeras så att

utdelning till aktieägare enligt huvudregel 932 202
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 355 310 291
1 386 242 493

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen maximalt med 1,03% (snittvärde av 2019 års statslåneränta 0,03 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 932 202 kr i enligt med huvudregeln angående utdelningsbegränsning.

Därutöver tillkommer en utdelning om 30 000 000 kr avseende kommunens kostnader för bosociala åtgärder som är förenlig med Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 5§ där det framgår att överföring av vinstmedel som ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar är tillåtna, dock ej med ett belopp överstigande årets överskott.

Sammanlagt motsvarar utdelningen cirka 258 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 20% av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).