Femårsöversikt

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2019-12-31

2019 2018 2017 2016 2015
RESULTATRÄKNING (MKR)*
Bostadshyror 782 754 731 704 685
Lokalhyror 239 218 187 183 178
Garage och parkeringsplatser 26 24 22 21 20
Intäktsreduktioner −22 −19 −12 −12 −10
Övriga intäkter 36 22 36 18 18
Nettoomsättning

1 062

998

964

914

891

Driftskostnader −438 −399 −390 −365 −343
Underhållskostnader −141 −148 −183 −188 −182
Fastighetsskatt −26 −24 −24 −23 −22
Summa förvaltningskostnader

−605

−571

−598

−576

−547

Driftnetto

457

427

366

338

344

Avskrivning fastigheter, inventarier −193 −175 −173 −151 −141
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 0 8 20 0
Central administration −21 −19 0 0 0
Övriga intäkter 14 27 0 0 0
Rörelseresultat

257

261

201

207

203

Resultat finansiella omsättningstillg. −16 0 0 0 0
Räntekostnader och likn res.poster −53 −57 −74 −85 −97
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

189

203

127

122

106

Bokslutsdispositioner −2 −12 12 14 14
Skatt på årets resultat −34 −42 −31 −30 −30
ÅRETS RESULTAT

152

150

108

105

90

BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 6 888 6 307 5 759 5 370 4 962
Finansiella anläggn.tillgångar 2 10 1 2 19
Omsättningstillgångar 173 314 354 258 187
Summa tillgångar

7 063

6 631

6 114

5 630

5 168

Eget kapital 1 682 1 531 1 382 1 275 1 180
Obeskattade reserver 155 153 141 153 167
Avsättningar 55 45 33 33 16
Långfristiga skulder 4 855 4 555 4 255 3 900 3 550
Kortfristiga skulder 316 347 304 269 255
Summa skulder och eget kapital

7 063

6 631

6 114

5 630

5 168

*) År 2015-2017 är enligt tidigare uppställning i resultaträkningen.

FASTIGHETSUPPGIFTER

31 december 2019 2018 2017 2016 2015
Anskaffningsvärde fastigheter (mkr) 8 674 8 027 7 636 6 943 6 551
Bokfört värde fastigheter (mkr) 5 921 5 509 5 277 4 727 4 445
Bedömt värde fastigheter vid värdering (mkr) 14 429 13 124 11 536 10 392 9 902
Antal lägenheter 9 912 9 695 9 551 9 275 9 121
Antal prima lokaler 323 313 296 293 282
Antal sekunda lokaler 1 181 1 104 1 109 1 100 1 095
Antal garage + p-platser 6 537 6 377 6 575 6 427 6 276
Summa uthyrningsobjekt

17 953

17 489

17 531

17 095

16 774

Yta bostäder 1000-tal kvm 702 690 681 664 654
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 152 147 133 129 127
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 22 22 20
Yta bilplatser 1000-tal kvm
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 877 859 836 814 801
Antal nyproducerade lägenheter 217 339 271 164 81
Antal nyproducerade särskilda boende 41 13 88 17 22
Summa

258

352

359

181

103

INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 33 15 31 33 49
Ny- och ombyggnad 483 388 674 376 132
Summa investeringar

516

403

705

409

181

NYCKELTAL
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,4% 3,9% 3,3% 3,7% 3,9%
Finansiering
Soliditet 23,8% 24,9% 24,4% 24,8% 25,4%
Belåningsgrad summa tillgångar 75% 74% 75% 74% 74%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 38,9% 32,8% 35,0% 35,6% 34,2%
Räntetäckningsgrad, ggr 8,3 8,8 5,0 3,6 3,6
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,81% 99,84% 99,87% 99,90% 99,88%
Uthyrningsgrad, lokaler 99,1% 99,3% 99,3% 98,9% 99,3%
Omflyttning, bostäder 9,5% 9,6% 10,1% 9,7% 11,1%
Bostadshyra, kr/kvm 1 132 1 109 1 093 1 076 1 061
Underhållskostnad, kr/kvm 162 175 221 233 229
Driftskostnad, kr/kvm 505 456 435 428 415
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 527 513 442 418 432
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 127 128 135 134 138
El, kWh/kvm 13,2 13,6 13,9 14,6 15,0
Vatten, liter/kvm 1 425 1 501 1 495 1 560 1 530
Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Avkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Ny uppställning i resultaträkning medför att år 2019 inte är beräknad som tidigare. År 2019 blir enligt tidigare uppställning 519 kr/kvm.