BALANSRÄKNING

PER 2019-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Not 2019 2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16, 17 5 916 5 509
Pågående nyanläggningar 18, 19 932 696
Maskiner och inventarier 20 30 102
Summa materiella anläggningstillgångar 6 878 6 307
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 1 1
Långfristiga fordringar 22 9 9
10 10
Summa anläggningstillgångar
6 888 6 317
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 4 6
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 7
Aktuella skattefordringar 2 0
Övriga fordringar 19 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 17 16
42 50
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 24 11 19
Kassa och bank
118 239
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
175 314
SUMMA TILLGÅNGAR
7 063 6 631

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2019 2018
EGET KAPITAL 25, 26, 27
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 25 21 23
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital
296 298
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 234 974
Årets resultat 152 108
1 386 1 233
SUMMA EGET KAPITAL
1 682 1 531
Obeskattade reserver 29 155 153
Avsättningar 30
Uppskjuten skatteskuld
55 45
Långfristiga skulder 31
Skulder till kreditinstitut 32 4 850 4 550
Övriga skulder 5 5
Summa långfristiga skulder
4 855 4 555
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
119 118
Aktuella skatteskulder
0 7
Övriga kortfristiga skulder 33 6 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 191 215
Summa kortfristiga skulder
316 347
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
7 063 6 631