Skapa ett bättre Lund

Struktur/styrning socialt samhällsansvar

Att bo, ha en sysselsättning och vara integrerad i samhället

LKF arbetar med social hållbarhet på flera sätt, med olika målgrupper. I det externa arbetet ligger fokus framför allt på tre områden: förbättrad integration, högre sysselsättning och fördelning av förturslägenheter. Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef och vice vd, är en av krafterna bakom arbetet.

– De här verksamheterna har lite olika syften. Fördelningen av förturslägenheter styrs av vårt ägardirektiv och hanteras i nära samarbete med Lunds kommun. Anledningen till att vi arbetar med integration är att vi vill minska utanförskap och skapa hållbara bostadsområden, säger hon och fortsätter:

– Sysselsättningsfrågan består i sin tur av två delar; å ena sidan erbjuder vi 60–70 ungdomar och unga vuxna sommarjobb varje år, framför allt för att ge dem en bra start i arbetslivet men även för att ge dem en positiv bild av våra bostadsområden. Å andra sidan ligger det också i vårt intresse att få fler människor i arbete. Låg sysselsättningsgrad leder ofta till utanförskap och denna utmaning vill vi vara med och möta. I vissa av Lunds stadsdelar finns det behov av insatser för att undvika att människor blir exkluderade.

Fördelning enligt ägardirektivet

Hur går arbetet med dessa frågor till, mer konkret? Vi börjar med fördelningen av förturslägenheterna. I ägardirektivet står det att LKF ska fördela ett visst antal lägenheter enligt förtursbehov varje år. Arbetet är behovsstyrt och antalet fördelade lägenheter varierar över tid, beroende på ett antal faktorer. De två, tre senaste åren har behovet varit stort, främst beroende på flyktingkrisen. 2019 har det sett annorlunda ut.

– I år har vi inte fördelat lika många förturslägenheter. Det beror till exempel på att våra temporära bostäder är klara, de 96 lägenheterna har avlastat mycket. Dessutom har kommunen genomgått en organisationsförändring, vilket gjort att de inte riktigt hunnit hantera lika många förturer som vanligt. Serviceförvaltningen håller på att bygga upp sin nya organisation och vårt samarbete med dem hittar så sakta nya former. Slutligen har vi en väldigt låg omflyttning inom LKF, vilket ger oss färre lägenheter att fördela, säger Gunilla Flygare.

Glad tjej med fönsterputs och fönsterskrapa i händerna
Gabriella Fredriksson.

Låg sysselsättningsgrad
leder ofta till utanförskap och denna utmaning vill vi vara med och möta.

Hur arbetar ni med för en förbättrad integration?

– Att skapa hållbara bostadsområden är viktigt för LKF och det gör vi på många olika sätt. En av framgångsfaktorerna i det här arbetet är att vi alltid fördelat förturslägen­heterna jämnt över våra områden. I varje enskilt ärende gör vi en omsorgsfull analys och anstränger oss för att verkligen hitta rätt lägenhet, trapphus och bostadsområde. Vi vill hitta den bästa matchningen och får ofta beröm för det arbetet, säger Gunilla Flygare och förtydligar:

– Att göra en noggrann bedömning är viktigt för att lyckas med integrationen. Det är också viktigt att vi kan ge en bra introduktion till hur det är att bo hos oss. Här har vi under året vidareutvecklat vår boskola med ett antal filmer. Vi genomför också ett antal bosociala aktiviteter, för att få människor att mötas och lära känna varandra.

Sommarjobb och arbetslivs­introduktion

Att erbjuda sommarjobb för ungdomar är en viktig del av sysselsättningsfrågan för LKF. Det kan handla om allt från lokalvård, fastighetsarbete, skötsel av utemiljö till arbete i kundtjänst eller som uthyrare. Hur många tjänster som tillsätts varierar från år till år och är behovsstyrt, utifrån hur mycket semester den egna personalen tar ut. Inga mål är uppsatta och därför går det inte att jämföra utfall med mål.

En annan sysselsättningsåtgärd som avslutats under året är det EU-finansierade projektet Initiativet Lund, som hållit på i tre år. Satsningen har tagit emot nya svenskar för arbetslivsintroduktion inom design och café/catering. Syftet har varit att skapa arbetstillfällen eller underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. LKF har varit en av flera aktörer och deltagit med personal, bidragit med pengar samt lånat ut en lokal på Linero torg.

Inom Initiativet Lund fanns flera mål, varav vissa har uppnåtts och andra inte. Samman­fattat kan sägas att en betydligt högre andel deltagare har gått vidare i studier än förväntat, medan andelen som gått vidare till arbete är lägre än förväntat. Många av deltagarna hade låg utbildningsnivå och behov av vidareutbildning.

– Målet var att 15 procent av deltagarna skulle gå vidare till studier, vilket uppnåddes med mycket stor marginal. 15 procent motsvarar 22 personer men istället var det hela 68 personer som gick vidare till studier, säger Gunilla Flygare.

Mål: 22 personer

Illustration: 68 personer gick vidare till studier

Antal lägenheter tilldelade Socialförvaltningen 2011 – 2019

En lådcykel där det står LKF, verktyg lutade mot den. Solen skiner