VI ARBETAR FÖR ETT HÅLLBART BOENDE OCH SAMHÄLLE

LKF har under många år haft en viktig roll i att utveckla Lund, genom att skapa fler bostäder och hem för Lundabor. Genom denna kombinerade Års- och hållbarhetsredovisning tar vi ytterligare ett steg för att understryka att vi vill bidra till att skapa det hållbara boendet och samhället.

LKF har en tydlig strategi med hållbarhetsarbetet i vår vision ”Fler och bättre hem”.  Grunden för vårt arbete är våra tre övergripande mål:

  • Erbjuda attraktiva hem
  • Skapa ett bättre Lund
  • Bygga fler bostäder

Strategiplan för 2017-2020

Under 2016 antog vi en strategiplan för perioden 2017-2020, som mynnat ut i ett antal avdelningsplaner. Vi har därmed lagt en tydlig grund för LKFs fortsatta arbete framöver. Det har varit ett flerårigt internt arbete där vi tittat på vilka interna och externa faktorer som påverkar oss såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Hållbarhet har varit basen för det arbetet.

LKF arbetar aktivt lokalt, regionalt och på riksplanet. För närvarande är jag själv aktiv i SABOs VD-råd där jag
arbetar med bostadsfrågor på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Vi får på det sättet en bättre inblick i de övergripande frågorna. Det är också en möjlighet att sända signaler in i branschen och till beslutsfattare. Vi engagerar oss lokalt i Skånehem och de allmännyttiga företagen i regionen för att stimulera bostadsbyggandet här.

I mitt arbete i SABO har jag fått insyn i den svenska bostadspolitiken och ser hur låst den är av situationen i Stockholm. Där har fastighetsägare och hyresgästförening kört in i en återvändsgränd. Även om vi i många andra delar av Sverige lyckats komma fram är det svårt att komma vidare på central nivå. Vi och andra har skapat ett system för systematisk hyressättning, men mycket av fokus ligger på Stockholm.

Tillåt permanenta bygglov utan detaljplan!

En möjlighet att öka byggandet är att tillåta permanenta bygglov utan detalj­planer. Frågan har diskuterats i flera år, men det har aldrig kommit något beslut. Istället ska vi nu skapa tillfälliga bygglov för modulbostäder, som måste rivas efter några år, vilket kommer att bli mycket dyrt för kommunerna. Dessutom med sämre integration. Vi skulle istället kunnat bygga permanenta bostäder till exempel SABOs kombohus, använda dem för alla i i vår bokö och integrera de nyanlända på ett bättre sätt i hela LKFs bestånd.

2016 var ett bra år för LKF

Vi gjorde ett ekonomiskt resultat på 105 miljoner kronor, positivt påverkat av låga räntor, lägre kostnader för uppvärmning och att vi i princip har alla våra lägenheter uthyrda alltid. Det är viktigt för oss att göra ett bra ekonomiskt resultat för att kontinuerligt kunna underhålla våra bostäder för att behålla en hög kvalitet med bra trivsel. Alla nya bostäder LKF bygger skall kunna bära sina kostnader men för att bygga krävs att LKF har en stark ekonomisk ställning.

Ny organisation ger oss mer tid för hyresgästerna

LKF har under året arbetat fram en ny organisation. All omorganisation kräver lite extra av de anställda. Jag vill inte säga att det har varit smärtfritt, men jag tycker att alla har kommit in i sina roller på ett snabbt sätt. Bakgrunden till förändringen grundar sig framför allt på att vi vill komma närmare hyresgästerna och få mer tid för dem. Vi såg också ett behov av att arbeta mer strategiskt, att få mer tid för att utveckla vår affär.

Vår tidigare organisation var anpassad för 6 000 – 7 000 lägenheter. Nu är vi snart uppe i 10 000, vilket kräver ett annat synsätt och en annan organisation. Vi har skapat tydliga roller med tydligt chefskap i alla led. Jag är väldigt nöjd med hur organisationen ser ut idag och ser med tillförsikt på hur den ska kunna utveckla LKF, inte minst i vår dialog med våra kunder – hyresgästerna.

”Under 2016 antog vi en strategiplan för perioden 2017-2020, som mynnat ut i ett antal avdelningsplaner. Vi har därmed lagt en tydlig grund för LKFs fortsatta arbete framöver. Det har varit ett flerårigt internt arbete där vi tittat på vilka interna och externa faktorer som påverkar oss såväl miljö­mässigt, socialt som ekonomiskt. Hållbarhet har varit basen för det arbetet.”

Rekordhög nyproduktion

Mycket fokus har under året legat på nyproduktionen och vi har aldrig byggt så mycket som under 2016. I slutet av november hade vi rekordhöga 805 bostäder i produktion. Det är ett hårt tryck på hela organisationen. Till det kan läggas den största ombyggnaden någonsin i vårt Cityfied-projekt på Linero som kräver mycket resurser. Vi har under året också startat ett solcellsprojekt på Norra Fäladen som vi är mycket stolta över, det är norra Europas största solcellsanläggning på tak.

Vi arbetar på en mycket stark marknad. Det är ett högre tryck på bostäder än någonsin. Omflyttningen 2016 var den lägsta sedan 1990, då vi bara hade 6 000 lägenheter, idag har vi över 9 000. Samtidigt som det är en betydligt lägre omflyttning är det många fler som söker. Vi tittar främst på hur många som aktivt sökt bostäder hos LKF de senaste tre månaderna. För något år sedan var det drygt 6 000, under 2015 var vi uppe i mellan 7 000 och 8 000, och 2016 var vi över 8 500 för de 150-200 lägenheterna som omsätts (på en tremånadsperiod). Ökningen är en mycket tydlig trend och det blir spännande att följa om den påverkas av att det kommer att färdigställas fler bostäder under 2017.

Till detta kommer kravet på Lunds kommun att ta emot nyanlända och där vi har fått i uppgift att bygga temporära modulbostäder med tioåriga bygglov. De kommer att användas som genomgångsbostäder och uteslutande för nyanlända. Den typen av lösningar är ett måste för att lösa en akut situation, men vi anser att det är en sämre lösning ur kostnads- och integrationssynpunkt. Vi vill istället arbeta med bytesmodellen, det vill säga att vi får extra byggrätter för permanenta bostäder och kan erbjuda nyanlända boende i nyproduktion och det befintliga beståndet, så att vi medverkar till en integration där varje boende får eget kontrakt, dessutom till en lägre kostnad för kommunen.

Mycket fokus har under året legat på nyproduktionen och vi har aldrig byggt så mycket som under 2016. I slutet av november hade vi rekordhöga 805 bostäder i produktion.

Risk för högre byggkostnader

Det är en utmaning att trots den svåra bostadssituationen fortsätta att erbjuda långsiktigt hållbara bostäder med trygghet och trivsel. Det finns en stor risk att det blir ett tryck på att ta till snabba lösningar som leder till otrivsel och bostäder som inte kan tillgodose hyresgästernas krav.

Det har varit stora förändringar i omvärlden. Och det är svårt att få resurserna att räcka till när vi ska bygga både permanenta och tillfälliga bostäder. Det finns en stor oro att priserna på bostäder kommer att öka ännu mer därför att det inte finns några byggresurser, det råder brist på entreprenörer och arbetskraft.

Vi har också en utmaning i att långsiktigt hålla vårt höga tempo efter 2019 eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med projekt. Vi har därför anställt en projektutvecklare vars uppgift är att utveckla projektportföljen till de 1 500 lägenheter vi behöver för att långsiktigt kunna byggstarta cirka 300 lägenheter per år. Vi har nu kommit upp i kring 300 nya lägenheter per år, vilket innebär att vi ligger på en betydligt högre nivå än tidigare år. Men det behövs ännu fler bostäder!

LKF har en stark organisation som under 2016 inlett arbetet med att komma ännu närmare hyresgästerna för att göra dem ännu nöjdare. Vi har fått färska siffror från vår årliga kundunder- sökning som visar att omorganisationen gett resultat på bara ett par månader. Nu bygger vi vidare på vår mycket stabila grund för att skapa ett ännu attraktivare Lund.

Lund i februari 2017

Håkan Ekelund, VD