Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen syftar till att hjälpa oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss att arbeta med och ligger också till grund för denna hållbar­hetsredovisning. Analysen har genomförts under 2016 genom workshops och validering i ledningsgruppen inom LKF och har baserats på underlag från intressentdialogerna, hur viktig frågan är för LKF ur strategiskt perspektiv samt hur stor inverkan vårt arbete med den specifika hållbarhetsfrågan har på miljön, individen eller samhället. Detta kvalitativa underlag har omsatts i kvantitativt och de högst värderade aspekterna har definierats som våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Metodiken för väsentlighetanalysen har följt GRI SRS principer för att definiera innehåll i redovisningen.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Ekonomiskt resultat

Beskrivning: Våra målsättningar att bygga mer, skapa attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhetsvinster för både oss och våra intressenter. Vår finansiella styrka och stabilitet är en avgörande faktor för att kunna uppfylla dessa mål och skapa en långsiktigt hållbar affär.

GRIreferens: Delstandard 201
Rapporthänvisning: sid. 46

Primärenergianvändning

Beskrivning: Energieffektivisering i våra fastigheter är viktigt för oss ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. Genom att ha fokus på primärenergianvändning tar vi ansvar för vår energianvändning ur ett livscykelperspektiv.

GRIreferens: Delstandard 302
Rapporthänvisning: sid. 30, 34

Samverka för hållbara boendet och samhället

Beskrivning: Vi vill bidra till att skapa ett hållbart Lund. Vi arbetar bland annat för en hållbar integration och att bygga hem för alla grupper i samhället. Vi satsar på barn och ungdomar, för att tillsammans utveckla framtidens boende. Utvecklings­projekt, men även den dagliga verksam­heten, bedriver vi i stor omfattning tillsammans med leverantörer av varor och tjänster och andra samverkanspartners.

GRIreferens: Delstandard 206, 205, 414 och 308.
Rapporthänvisning: sid. 28

Trygghet och trivsel i och kring fastigheten

Beskrivning: Grunden för hög trivsel och trygghet baseras på en god boende­kvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra.

GRIreferens: Delstandard 416
Rapporthänvisning: sid. 24

Avfallshantering i våra bostadsområden

Beskrivning: Vi vill göra det möjligt för våra hyresgäster att leva hållbart, att källsortera och återbruka är en viktig del i detta. Avfallshanteringen i våra bostadsområden är en viktig fråga för oss både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel men även ur trivsel och trygghetsaspekt.

GRIreferens: Delstandard 306
Rapporthänvisning: sid. 32, 35

Nöjda medarbetare

Beskrivning: Våra medarbetare är den viktigast tillgången för att LKF ska kunna nå våra mål. Därför arbetar vi med att säkerställa att LKF är en attraktiv arbets­givare för såväl befintliga som presumtiva medarbetare.

GRIreferens: Delstandard 401, 403, 404, 405
Rapporthänvisning: sid. 38

Utveckling av stadsdelar och bostadsområden

Beskrivning: Vi arbetar med hela boendemiljön, eftersom goda bostadsområden bidrar till ökat välmående och ger människor möjlighet att utvecklas. I samverkan med boende bedriver vi utvecklingsarbete för att skapa attraktiva bostäder och utemiljöer

GRIreferens: Delstandard 413, 415
Rapporthänvisning: sid. 24–25

Boinflytande

Beskrivning: Vi vill att våra hyresgäster ska kunna känna sig delaktiga i utformandet av sin boendemiljö. LKF och hyresgästföreningen har träffat avtal om boinflytande som ger hyresgästerna rätt till samråd och information, samt möjligheter till inflytande.

GRIreferens: 102-2
Rapporthänvisning: sid. 24

Hållbar nyproduktion och renovering

Beskrivning: I LKFs nyproduktion ställs höga miljö- och energikrav. Vi bygger för långsiktig förvaltning och strävar efter rimliga hyror men utmanar även framtiden i spetsprojekt. Renovering och ombyggnad av befintliga bostadsområden sker i samverkan med de boende och med målsättning att behålla en rimlig hyresnivå.

GRIreferens: Delstandard 203, 301
Rapporthänvisning: sid. 20