Styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv

2016 års verksamhet utgör det fjärde och sista året i bolagets 4-åriga målsättning för att utveckla LKF och Lund. Målsättningarna präglas av en kraftig tillväxtfas med stora investeringar i ny- och ombyggnader. Detta samtidigt som vi arbetar för att behålla en hög servicenivå och boendekvalitet för våra kunder.

Utgångspunkten för vårt arbete och föreliggande plan är vår vision om ”Fler och bättre hem” vilken LKF arbetar emot i en anda baserad på våra kärnvärden; Mänskligt, Pålitligt, Långsiktigt och Utvecklande. Vägen mot vår vision har fram till och med 2016 stakats ut genom följande företagsövergripande mål fastställda 2012-05-10.

  • LKF eftersträvar att färdigställa i genomsnitt 250-300 lgh/år inklusive äldreboenden under perioden 2013-2016.
  • LKF ska ta fram en plan och påbörja renovering och ombyggnad av 60‑talsområdena med inriktningen ett extra underhållsmedel på cirka 75 miljoner per år.
  • LKF ska ha målsättningen att bygga 1-2 st. ”Kombohus ” eller motsvarande under perioden.
  • Direktavkastning på totalt kapital > 6 %
  • Soliditet >18 %
  • Räntetäckningsgrad kassaflöde >2 ggr
  • Driftnetto/kvm 450 kr
  • Oförändrad uthyrningsgrad, bostäder 99,9%

Inledningsvis kan konstateras att LKF trots genomförd omorganisation uppnår ett av de högsta resultaten i 2016 års kundenkät. Detta samtidigt som bolaget stärker ekonomin och investerar kraftigt i nyproduktion, ombyggnader, energieffektiviseringar och underhåll.

Trots att bolaget hör till ett utav de allmännyttiga bolag som producerar mest bostäder, relativt sin storlek, når vi ändå inte fram till uppsatt mål. I genomsnitt har cirka 120 bostäder färdigställts årligen under perioden då sammanlagt 478 bostäder producerats. Av dessa utgör fyra hus med totalt 48 bostäder sk ”Kombohus” i kvarteret Häradsrätten.

Underhållsmålet att upprätta en plan och inleda renoveringar av bolagets 60-talsområden har uppnåtts och när ekonomiska förutsättningar funnits har ytterligare underhållsmedel tilldelats under perioden.

Vad avser de ekonomiska målen uppfyller LKF dessa, se tabell, förutom driftnettot vilket understiger det långsiktiga målet om 450 kr/kvm och budgeterat mål 2016 om 446 kr/kvm. Detta förklaras av den höga underhållsvolymen som belastar driftnettot med cirka 16 kr/kvm mer än budgeterat. LKF har däremot uppfyllt målsätt­ningen att direktavkastningen på totalt kapital ska överstiga 6 % då utfallet blev 6,2 %.

Uthyrningsgraden för LKFs bostäder var fortsatt mycket hög 2016 och uppgick till 99,9%. LKF uppnår därmed det företagsövergripande målet.

Utifrån redogörelsen i årsredovisningen för 2016 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen och ägardirektivet.

Ekonomiska nyckeltal

Mål 2016 2016 2015 2014 2013*
Driftnetto/kvm** 446 kr 429 kr 443 kr 426 kr 435 kr
Direktavkastning totalt kapital exklusive kassalikviditet >6 % 6,4% 6,9% 7,1 % 7,5 %
Räntetäckningsgrad > 2 ggr 3,6 3,6 3,4 3,1
Redovisad synlig soliditet >18 % 24,8% 25,4% 25,3 % 24,5 %
Belåningsgrad, bokfört värde 74 % 74 % 74 % 74 %
Balanslikviditet 0,96 0,73 1,19 1,13
Underhållskostnad/kvm 233 kr 229 kr 230 kr 211 kr

*) 2013 års jämförelsetal i tillämpliga fall omräknade enligt  K3-reglerna,
**) Driftnetto beräknat på bostads- och lokalyta exklusive yta avseende sekunda lokaler.