SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare och många fler står i vår bostadskö. Vårt fastighetsbestånd utgör cirka 40 procent av hyresmarknaden och våra bostadsområden finns i alla delar av kommunen. Vårt arbete utgör därmed en viktig del i att skapa ett bättre, mer hållbart Lund. Under 2016 har vår hållbarhetsstrategi tagit form som en del av vår strategi­plan för de kommande åren. Att bidra till att skapa ett bättre Lund är en av våra övergripande målsättningar.

År 2016 har de sociala hållbarhetsfrågorna varit i fokus i vår omvärld och också präglat vårt arbete. Bostäder för nyanlända, med goda förutsättningar för en lyckad integration, är en viktig fråga för oss. Vårt bosociala arbete, där vi arbetar nära våra hyresgäster för att skapa ökad känsla av trygghet och trivsel, har tydlig­gjorts som en strategisk fråga för oss och har fått ökade resurser i och med den omorganisation som genomförts under året.

Miljöfrågorna inom LKF är strategiska frågor såväl som något som lever i den dagliga verksamheten. Arbetet styrs genom miljöledningssystemet och utvecklas i nära samverkan med våra intressenter. Inom vårt miljöarbete finns mål som rör både den direkta närmiljön för våra hyresgäster och åtgärder som i hög grad bidrar till Lunds kommuns mål.

Våra målsättningar att bygga mer, erbjuda attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhetsvinster för både oss och våra intressenter. Vår finan­siella styrka och stabilitet är en avgörande faktor för att kunna uppfylla dessa mål och skapa en långsiktigt hållbar affär.

Samhällsengagemang

LKF bygger för breda målgrupper. Allt från mindre lägenheter till radhus, för att möta efterfrågan i Lund. Under 2016 togs bland annat beslut om byggnation av student och ungdomsboende på Sofieberg samt kvarteret Nymfen med 70 procent 1–2 rum och kök.

Naturlig integration

Den 1 mars 2016 infördes en ny lag som gör landets kommuner skyldiga att ta emot flyktingar med permanent uppehållstillstånd som kommunerna anvisas. Den stora utmaningen i detta är bland annat att hitta bostäder i en kommun som redan har stor bostadsbrist. För en naturlig integration och minskad påverkan på vår bostadskö har vi under året fått extra marktilldelning om cirka 165 nya lägenheter, för permanent byggnation. Detta räcker dock inte för att lösa kommunens akuta behov av bostäder. Därför måste också andra, mer tillfälliga lösningar med modulhus genomföras. Planering av temporära bostäder sker i Lund, Veberöd och Dalby med totalt cirka 120 lägenheter.

Bostad Först

Inom Lunds kommun testas modellen Bostad Först, en åtgärd för att minska hemlösheten. Modellen innebär att den hemlöse först får sin bostadssituation löst och kan därefter ta itu med övriga problem med till exempel arbetslöshet och missbruk. LKF lämnade två lägenheter till Bostad Först-modellen under 2016 och blev då först i Sverige med att upplåta Bostad Först-lägenheter med förstahandskontrakt.

LKF Labs

Under 2016 initierades LKFs Labs, genom vilket vi tar ett stort steg för att utveckla framtidens boende. LKF Labs är en arena där idéer och tankar kan mötas och formas för att få fram innovativa förslag som kan bidra till att boende i hyresrätt utvecklas. Under året har vi genomfört en projektvecka med årskurs 7 på Vikingaskolan, Lund, med inriktning mot demokrati, hållbarhet och framtidens boende. Vi samarbetar också med eleverna på arkitekturprogrammet på Polhems gymnasieskola i Lund om framtidens boende. En ungdomspanel med bland annat studenter från Lunds universitet har bildats med syfte att identifiera ungdomars syn på boende.

Barn- och ungdomsverksamhet sponsras

Vi har inriktat vår sponsring i första hand på aktiviteter eller verksamheter inom Lunds kommun och de verksamheter som har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Skälet till det är att vi vill bidra till en meningsfull fritid för ungdomar, förbättra integration och social sammanhållning.

Påverka samhällsutvecklingen

För att kunna bidra med den maximala samhällsnytta som vår verksamhet kan ge behöver förutsättningarna i vår omvärld vara gynnsamma. Vi kan påverka förutsättningarna till viss del, till exempel svarar vi på de remisser vi får på lokal eller nationell nivå. Under 2016 har detta gällt remisser om Förslag till Renhållningsordning samt Utbyggnads- och boendestrategi 2025. LKF har också varit med och påverkat och utformat SABOs svar på ett flertal remissvar till regering och Boverket med flera under 2016, bland annat genom LKFs representation i SABOs VD-råd.

Under inledningen av 2017 har LKF anställt en projektutvecklare inom avdelningen Affärsutveckling, som ska arbeta med att utveckla nyproduktionsprojekt i tidigt skede, i nära samverkan med kommunen.

Ansvarstagande för lokal och global miljö

Inom LKFs miljöarbete finns målsättningar som rör både den direkta närmiljön för våra hyresgäster och åtgärder som i hög grad bidrar till Lunds kommuns mål. Våra mål är också formulerade så att vi ständigt ska ha ett synsätt där vi ser effekter även ur globalt perspektiv.

Målsättningarna inom LundaEkoII (Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling) om bland annat minskad primärenergianvändning/­kvadratmeter, fossilbränslefri uppvärmning och ökad andel förnybar energiproduktion har integrerats i de övergripande miljömålen för LKF.

Vi har under året, genom installationen av solcellerna på Magistratsvägen, ökat installerad effekt solceller i Lund med 50 %. Vårt arbete med att minska primärenergianvändningen och uppnå fossilbränslefri uppvärmning bidrar också till uppfyllelse av kommunens miljömål.

I samverkan med Lunds kommun och Kraftringen, inom forumet för Hållbar energi som bildats under året, drivs och utvecklas frågorna om hållbar energi med gemensamt fokus på att minska klimatpåverkan, engagera flera och ta fram nya innovationer och affärs­modeller.

Transporternas klimatpåverkan är en utmaning för samhället. Elbilar ses som en del av lösningen. Dagens teknik kräver dock laddningsmöjlighet för elbilen, vilket till största delen sker under nattetid intill hemmet. LKF vill kunna göra det möjligt för våra hyresgäster att leva hållbart, en elbil kan vara en del i detta. VI har därför under 2016 utarbetat en strategi för hur vi möter våra hyresgästers behov av privata laddplatser för elbil. Sedan tidigare har vi även satt upp laddstolpar för allmänt bruk på våra stadsdelstorg.

En helhetssyn på energifrågan

För ett fastighetsbolag är energifrågan ständigt aktuell. Den är viktig i vår nyproduktion men har också en direkt koppling till vårt bredare underhållsarbete inom LKFs existerande fastighetsbestånd. I vår roll som både en ansvarsfull samhällsaktör och hyresvärd är energiarbetet centralt men också komplicerad. Utmaningen ligger framför allt i att balansera klimatmål med vårt ansvar att se till våra hyresgästers intressen och komfort. Ett viktigt nav i detta arbete är vår Energispargrupp bestående av representanter från LKFs olika enheter. Gruppens uppgift är bland annat att titta på förbrukningen av vatten, el och värme i våra fastigheter för att därigenom identifiera eventuella åtgärdsbehov.

Våra målsättningar om minskad primär­energianvändning, fossilbränslefrihet, ökad egen förnybar energiproduktion och att minska energianvändningen per kvadratmeter är mål som tillsammans är styrande i detta arbete. Under året har vi tagit stora steg i rätt riktning kopplat mot alla målen. Bland annat har primärenergianvändningen minskat med 20 procent jämfört med 2015 och med 49 procent jämfört med 2013. Målsättningen om 25 procent minskad primärenergianvändningen till 2017 har därmed uppnåtts med råge.

Vi når längre om vi samverkar

Som en del av att ta ett brett ansvar för energifrågor försöker vi också påverka våra hyresgästers egen energianvändning. Inom vårt kontinuerliga underhållsarbete ingår att utveckla standarden i våra hyreslägenheter, vilket praktiskt kan betyda att vitvaror med rätt miljömärkning installeras. Genom olika informationsinsatser uppmuntrar vi till en ökad medvetenhet kring den egna förbrukningen, till exempel genom att installera varmvattenmätare i lägenheten. På så sätt arbetar vi för att göra det enklare för våra boende att leva hållbart i LKFs fastigheter.

Under året bildades Forum Hållbar Energi, ett samarbete mellan LKF, Lunds Kommun och Kraftringen. Syftet är att samverka kring tre fokusområden: Minska klimatpåverkan, Engagera flera, samt Innovation och affärsmodeller. Flera aktiviteter planeras för 2017, bland annat gemensamma informationsinsatser, start av arbetsgrupper, tydliga miljökrav i upphandlingar och hur vi kan arbeta mer med digitalisering för att uppfylla miljömål.

Fossilfritt

Vi är alla ansvariga för att möta de globala klimatutmaningarna och LKF har en självklar roll i detta. Vi har anammat Klimatsamverkan Skånes initiativ Fossilbränslefritt Skåne 2020, som är en uppmaning till kommuner, organisationer och företag att minska sin klimat­påverkan. För LKF innebär bland annat initiativet att vi har målsättningen att till 2020 inte använda fossila bränslen till uppvärmning, transporter eller i den el vi står för i våra fastigheter.

Aktiviteter under året har varit:

  • Upphandlingen av ett nytt elhandelsavtal, även denna gång med kravet på Bra Miljöval el.
  • Tecknandet av avtal för biogas istället för naturgas.
  • Införskaffandet av våra två första elbilar, som ersatt bensindrivna fordon inom förvaltningen.
  • Test av biodieseln HVO för våra tyngre dieseldrivna fordon, vilket har gett bra resultat. Dock ligger utmaningen i tillgången till tankningsställen.
  • Genom våra tydliga målsättningar om fossilbränslefri uppvärmning och i nära samverkan med Kraftringen har vi under året arbetat fram en plan för utbyggnaden av fjärrvärme i Dalby. Detta innebär att Kraftringen bygger en fjärrvärmeledning till Dalby och vi därmed kan ersätta gas med fjärrvärme.

Genom Kraftringens utbyggnad av fjärrvärmeledningen till Dalby kan vi ersätta gas med fjärrvärme.

Energieffektivisering

LKF har som mål att varje år minska sin generella energianvändning med 1 kWh per kvadratmeter, vilket uppnåddes under det gångna året med god marginal. Beslutet att bibehålla samma mål kan tyckas konservativt, men med hänsyn till vårt generella energibehov och de tidigare besparingar som gjorts ser vi detta som ett realistiskt mål.

Vårt kontinuerliga underhållsarbete spelar en mycket viktig roll i vår hantering av energifrågor. Genom att vår verksamhet är inriktad på ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande, styr detta vårt under­hållsarbete och de åtgärder vi väljer att göra. Under året genomfördes takomläggningar, fönsterbyten och andra energisparåtgärder som gjorde att vi under 2016 hade den lägsta energiförbrukning mätt i kW per kvadratmeter i hela LKFs historia.

Ett exempel på energieffektivisering som gjorts under året är installationen av en väderstation, som förser våra styrsystem med information kring temperatur- och väderförhållanden. Detta gör att uppvärmning i våra fastigheter styrs på ett mycket mer effektivt sätt, vilket både sparar energi och ger ökad komfort för våra hyresgäster.

Ett av de större projekten som drivits under 2016 inom energieffektivisering har varit projektet CityFied som genom­förs i två 1960- och 70-talsfastigheter på Linero. CityFied är ett EU-finansierat projekt som syftar till att hitta en fungerande modell för att energieffektivisera äldre bostadsområden och minska energianvändningen och växthusgasutsläpp. Genom projektet får vi möjlighet att ta del av den senaste teknologiska utvecklingen och samtidigt sprida vår kunskap och erfarenhet inom det europeiska samarbetet.

Storsatsning på solceller

LKF har under flera år satsat på att själva producera förnybar energi, vilket harmoniserar väl med Lunds kommuns målsättningar. Detta har skett främst genom installationen av solceller men även genom köpet av andelar i vindkraft. Under 2016 togs satsningen till en ny nivå när vi i september invigde norra Europas största solcellsanläggning på tak, i vårt bostadsområde på Magistratsvägen i Lund.

I våra nyproduktionsprojekt finns alltid solceller med i tankarna och installeras om det fungerar med hänsyn till faktorer som byggnadens konstruktion och solinstrålning. Under 2016 installerades även solceller i nyproduktionsprojekten Brandstationen och Fossilen.

Återvinning och återbruk

Att göra det möjligt för våra hyresgäster att källsortera, och framöver även återbruka, i så stor utsträckning som möjligt, är viktigt för oss både ur miljösynpunkt men även ur ekonomisk aspekt.

I vår årliga kundenkät ställs frågan hur våra hyresgäster upplever möjligheten att kunna källsortera. Glädjande för oss anser 94,7 procent anser att den är bra/mycket bra!

Vår målsättning om att minska andelen osorterat avfall till 40 procent har dock inte uppnåtts, utfallet för år 2016 var 46 procent vilket är 1 procent sämre än förra året. Vi kommer att titta på statistiken för respektive bostadsområde och på så sätt identifiera var vi har en försämrad sortering och om vi kan göra någon åtgärd för att öka sorteringsgraden.

Under 2016 invigdes återbruksbutiken Fixa Till på Linero, med möjliget att lämna och byta till sig saker eller att reparera gamla saker i butikens verkstäder. FixaTill är ett samverkansprojekt med Lunds Renhållningsverk och har fungerat över förväntan hittills.

Vår kundtidning 72Kvadrat hade under året tema återbruk och vi gav i den bland annat återbrukstips till våra hyresgäster.

I samarbete med Human Bridge samlas textilier in i våra bostadsområden. Under 2016 samlades 74 ton textilier in, vilket är rekord igen i insamlingen.

Vi har under 2016 haft problem med bränder i flera miljöhus. Ett sätt att undvika detta är att installera UWS (underground waste system), vilket vi gör i både befintlig bebyggelse och i nyproduktion. UWS-kärlen rymmer större mängder avfall vilket minskar hämtningsintervaller, och ger minskade transporter i området.

För att utveckla avfallshanteringen ännu mer framöver började vi under året att titta på ett koncept vi kallar Framtidens miljöhus. Detta innebär att vi tänker till vid utformning av nya miljöhus och vid ombyggnad så att det uppmuntrar till och gör det enklare för hyresgästen att sortera.

För att öka den biologiska mångfalden har holkar för tornseglare satts upp på några av våra fastigheter på väster i Lund.

Vattenbesparingar

Att minska på användningen av vatten och där med även minska på behovet av energi för att värma upp vatten kan vi åstadkomma dels genom tekniska åtgärder men också genom att skapa incita­ment för våra hyresgäster att förändra beteende.

Vi har genomfört vattensparprojekt under flera år. Under 2016 satte vi in snålspolande perlatorer på alla kranar, även i duschar, i 173 lägenheter i två av våra bostadsområden.  Läcksökning utfördes även på toaletterna. Vissa av våra vattensparprojekt leder till att vattenförbrukningen i fastigheten minskar med 10-15 % i snitt medan vissa projekt inte leder till någon nämnvärd minskning. Det som påverkar resultatet är vad för slags produkter som sitter i lägenheten innan vi genomför vatten- sparprojekt. LKF gick igenom hela beståndet för cirka 10 år sedan, mycket av det sitter kvar i lägenheterna, då blir inte effekten lika bra  fast vi byter. Men de vattensparprojekt som vi nu genomför med ny teknik får också effekten att flödet blir jämnare vilket upplevs som positivt av våra hyresgäster.

Vi har infört varmvattendebitering cirka 35 procent av våra fastigheter, ett arbete som fortsatte under 2016. Varmvatten­debitering skapar ekonomiska incitament för våra hyresgäster att minska sin varmvattenförbrukning och vi har kunnat se kraftiga minskningar till följd av detta, i vissa områden minskar totala vattenförbrukningen med upp till 30 procent.

Under 2016 genomförde vi ett vattensparprojekt genom ett lite nytt sätt att kommunicera med våra hyresgäster. Vi tryckte upp text på 500 disktrasor, med en uppmaning om att felanmäla rinnande toaletter och droppande kranar. Dessa delades ut till lägenheter i fastigheter där vi kunnat se en högre vattenförbrukning. Återkopplingen från våra hyresgäster var positiv.