RESULTATRÄKNING

2016-01-01-2016-12-31(MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

2016 2015
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning not 1 896,2 872,6
Övriga intäkter 13,7 13,6
Aktiverat arbete för egen räkning 4,5 4,5
Summa intäkter 914,4 890,7
RÖRELSENS KOSTNADER
Tjänster, material not 2 -249,0 -233,9
Taxebundna kostnader not 3 -147,7 -142,8
Fastighetsskatt -22,8 -22,2
Övriga externa kostnader not 4 -25,1 -24,9
Personalkostnader not 5, 6 -131,9 -123,9
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillg. not 7,8 -131,1 -140,3
Summa rörelsens kostnader -707,6 -688,0
Rörelseresultat 206,7 202,7
Resultat från finansiella investeringar
Resultat finansiella omsättningstillg. not 9 0,2 0,1
Räntekostnader och likn res.poster not 10 -85,3 -96,5
Summa från finansiella investeringar -85,1 -96,4
Resultat efter finansiella poster 121,6 106,3
Bokslutsdispositioner not 11 13,6 14,6
Skatt på årets resultat not 12 -29,7 -30,5
Årets resultat 105,5 90,4