Not 7 Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar

2016 2015
Avskrivning maskiner/fordon/inventarier 3,0 2,9
Avskrivning markanläggning 0,5 0,5
Avskrivning byggnader 147,3 136,9
Utrangeringar byggnader 2,9 0,0
Återföring nedskrivning byggnad -22,6 0,0
131,1 140,3