Not 5 Personalkostnader

2016 2015
Reparationer 19,1 18,0
Fastighetsskötsel 43,4 43,6
Städning 11,6 11,1
Administration 57,0 50,2
Parkeringstillsyn 0,9 1,0
131,9 123,9

Medelantalet anställda har under verksamhetsåret varit 201 (205), varav antalet kvinnor 68 (66). Uppgiften är beräknad på företagets betalda närvarotimmar delat med 1 700 timmar.

Antal anställda per 31 december 2016

kvinnor heltid kvinnor deltid män heltid män deltid
Administrativ personal 38 (27) 8 (12) 39 (26) 0 (1)
Fastighetspers., målare 25 (24)  4 (3) 100 (109) 4 (2)
63 (51) 12 (15) 139 (135) 4 (3)

Styrelsen består av 4 kvinnor och 8 män (varav 5 ersättare, 1 kvinna och 4 män). Ledningsgruppen inklusive VD består av 3 kvinnor och 6 män.

Löner och arvoden har uppgått till

2016 2015
VD 1,2 1,1
Styrelse 0,5 0,6
Övrig personal 79,5 74,9
Totalt löner och arvoden 81,2 76,6

Pensionskostnader har uppgått till

2016 2015
VD 0,6 0,6
Övrig personal 7,1 6,3
7,7 6,9
Sociala kostnader exkl pensionskostnader 25,0 24,1
Totalt pensionskostnader, sociala kostnader 32,7 31,0

Håkan Ekelund tillträdde som verkställande direktör 2012-05-10. Anställningsavtalet innebär ett förordnade som avser tiden tom 2016-05-31. Under 2015 förlängdes förordnandet med ytterligare 2 år till 2018-05-31.