Not 4 Övriga externa kostnader

2016 2015
Avgifter för juridiska åtgärder 0,1 0,1
Avskrivning hyres- och kundfordringar 1,5 1,1
Skadekostnader 11,5 11,1
Hyreskostnad p-plats, garage 1,7 2,1
Ersättning till Hyresgästföreningen 3,0 3,0
Antennavg Kabel-TV 6,2 6,2
Avgifter samfällighetsför., arrende 1,1 1,2
25,1 24,9