Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015
Upplupna räntekostnader 9,7 10,4
Semesterersättningsreserv 8,9 8,8
Förskottsbetalda hyror 58,7 54,3
Övriga upplupna kostnader 41,6 33,7
118,9 107,2

Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt. Förutbetalda intäkter avser EU-bidrag gällande Cityfied-projekt.