Not 24 Övriga kortfristiga skulder

2016 2015
Avräkning kollektivhus 2,0 1,7
Skatteskuld 1,8 16,5
Personalrelaterade skulder 2,3 3,3
Övriga kortfristiga skulder 0,4 0,4
Ränteswappar 0,0 0,9
6,4 22,9