Not 23 Skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån

Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år 1 056
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 2 350
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 300
3 706

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån
< 3 mån 1 555,7 0,35% 42,0%
< 1 år 350,0 3,78% 9,4%
< 2 år 200,0 2,45% 5,4%
< 3 år 400,0 2,17% 10,8%
< 4 år 400,0 2,89% 10,8%
< 5 år 200,0 1,67% 5,4%
> 5 år 600,0 0,96% 16,2%
Summa 3 705,7 1,43% 100,0%
Koncernkontolikviditet 194,3
Långfr anskaffnvärde swaption 0,0
3 900,0

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen,1 250 mkr. Certifikatslånen om 600 mkr och obligationslånen om 2 050 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 064 mkr.