Not 22 Avsättningar

2016 2015
Temporär skilln. mel. bokfört och skattem. restvärde 28,5 16,0
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 5,8 6,2
Uppskjuten skatt avseende nedskrivning -1,4 -6,6
Summa 32,9 15,6