Not 20 Förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition för Lunds kommuns fastighets AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att:

Balanserat resultat 867 713 820 kr
Årets resultat 105 469 341 kr
Totalt 973 183 162 kr

disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägare 1 212 767 kr
Balanseras i ny räkning 971 970 395 kr
973 183 162 kr

Antalet aktier var 120 000 st den 31 december 2016 med ett kvotvärde av 1 000 kr, varav tillskjutet kapital 90,5 mkr vilket är underlag för beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom fondemission.