Not 2 Tjänster, material

2016 2015
Utgifter för planerat underhåll:
bostäder 69,1 80,4
lokaler 46,9 116,0 28,3 108,7
Gemensamt fastighetsunderhåll 72,5 73,4
Underhållskostnader totalt 188,5 182,1
Varav internt utfört underhåll -33,1 -31,0
155,4 151,1
Reparationer, skötsel, administration
Reparation inkl mtrl underhåll 46,6 39,0
Fastighetsskötsel 17,9 18,4
Städning 4,4 2,6
Parkeringstillsyn 0,4 0,1
Administration 24,4 93,6 22,6 82,8
S:a tjänster, material 249,0 233,8

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 177 (150) tkr exklusive moms. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 220 (50) tkr exklusive moms. Lekmannarevisionen får stöd av E&Y. Arvodet för lekmannarevisionen uppgick till 50 (50) tkr.