Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016 2015
Upplupna intäkter 4,3 0,1
Förutbetalda kostnader 14,4 10,6
Summa 18,7 10,7

Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, vatten och avlopp samt avgifter för bredband och kabel-tv.