Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 2,9 7,8
Förändring långfristiga fordringar -1,1 -4,9
1,7 2,9