Not 15 Maskiner och inventarier

2016 2015
Ingående anskaffn.värde 44,8 43,9
Försäljning, utrangering fordon, inventarier -0,9 -1,9
Årets investeringar 2,7 2,8
Utgående anskaffningsvärde 46,6 44,8
Ingående avskrivningar -38,0 -37,0
Försäljning, utrangering fordon, inventarier 0,9 1,9
Årets avskrivningar enligt plan -3,3 -2,9
Utgående avskrivn enl plan -40,3 -38,0
Restvärde enl plan 6,3 6,8