Not 13 Byggnader inkl. byggnadsinventarier

2016 2015
Ingående anskaffn.värde 6 093,5 5 964,3
Årets förvärv 2,3 0,0
Färdigställt under året 376,1 132,0
Övriga investeringar -0,2 -2,3
Utrangering -18,8 -1,0
Utgående anskaffningsvärde 6 453,0 6 093,5
Ingående avskrivningar -2 093,5 -1 958,8
Utrangering 15,9 0,4
Årets avskrivningar enligt plan -149,0 -135,1
Utgående avskrivn enl plan -2 226,6 -2 093,5
Ingående uppskrivningar 28,1 29,9
Årets avskrivn. på uppskrivet belopp -1,8 -1,8
Utgående uppskrivningar netto 26,3 28,1
Ingående nedskrivningar -33,7 -33,7
Återförda nedskrivningar 25,7 0,0
Utgående nedskrivningar -7,9 -33,7
Restvärde enl plan 4 244,8 3 994,4

Mark

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 447,2 398,3
Årets förvärv 32,6 48,9
Utgående anskaffningsvärde 479,8 447,2

Markanläggningar

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 10,3 10,3
Utgående anskaffningsvärde 10,3 10,3
Ingående avskrivningar -6,9 -6,4
Årets avskrivningar -0,5 -0,5
Utgående avskrivningar -7,5 -6,9
Restvärde 2,9 3,4
Utgående balans byggnader och mark 4 727,5 4 445,0
Taxeringsvärden fastigheter 9 234,2 8 012,6

Marknadsvärde fastigheter, Mkr

2016 2015
Lunds tätort 8 100 7 600
Övriga delar av Lunds kommun 1 000 1 000
Äldreboenden 1 300 1 300
10 400 9 900