Not 12 Skatt på årets resultat

2016 2015
Tidigare års skatt 0,1 3,2
Beräknad inkomstskattekostnad 11,9 25,5
Uppskjuten skatt avs temporära skillnader, övr skatt 17,7 0,9
29,7 30,5

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats

Mkr 2016 2015
Redovisat resultat före skatt 135,2 121,0
Skatt enligt gällande skattesats 29,7 26,6
Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0,2 0,3
Skatteeffekt på återlagd nedskrivning -5,0 0,0
Uppskjuten skattefordran pga nedskrivning 0,0 -0,1
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag -13,2 -1,7
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Representation, medlemsavgifter mm 0,1 0,1
Avskrivningsbelopp uppskrivet fast.värde 0,0 0,3
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen 11,9 25,5
Gällande skattesats 22 %
Skattesats efter tillägg/avdrag är 8,8% 21,1%