Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2016 2015
Bruttoräntor 72,1 76,6
Förlustreservering/återföring räntederivat 3,6 9,1
Borgensavg. Lunds Kommun, övr finans. kostn. 9,6 10,8
85,3 96,5