Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Hyresintäkter netto

2016 2015
Bostäder 704,2 685,4
Lokaler 183,4 178,0
Garage 14,5 13,7
Parkeringsplatser mm 6,0 908,2 5,8 883,0
         
Tillvalsavgifter 4,7 4,5
Underhållsåterbäring, hyresreduktion -9,9 -9,6
Avräkning boinflytande -0,4 -5,6 -0,3 -5,5
         
Avgår hyresbortfall
Bostäder -0,7 -0,8
Lokaler -2,0 -1,2
Övriga objekt -3,7 -6,4 -2,9 -4,9
Summa nettoomsättning 896,2 872,6

Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har reducerat summa lokalhyror med 9.145 tkr (8.955 tkr år 2015). Samma reduktion finns i not 2 avseende kostnader för reparation, skötsel och administration.

Förfallotider lokalhyresavtal

Mkr
2017 6,5
2018 20,2
2019 19,8
2020 12,0
2021 3,8
2022 eller senare 117,0
S:a i hyresnivå 2017 179,3