Mänsklighet ger rum för alla

Fastigheterna är LKFs grund, vårt fundament – personalen är vår viktigaste tillgång. Våra medarbetare, som dagligen träffar kunderna i och runt sina hem, skapar bilden av LKF. Det handlar om allt från hur vi bemöter våra kunder, hur vi hanterar eventuella klagomål till hur vi arbetar med servicen till hyresgästerna.

En av LKFs fyra grundläggande värderingar är ”mänsklig”, det vill säga vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt för oss.

Omorganisationen

Under 2016 har omorganisationen präglat mycket av det arbete som har skett kopplat till våra medarbetare. I och med att den nya organisationen skapades förändrades en del roller och rekryteringen till dem har skett såväl internt med befintlig personal som genom extern rekrytering.

Program och utbildning för anställdas utveckling

Den nya organisationen har skapat behov av flera kompetenshöjande insatser, bland annat har en större satsning på att utbilda alla anställda inom service, kommunikation och bemötande genom­förts, för att skapa en förståelse för hur viktigt vårt bemötande är.

Kompetensutveckling är prioriterat inom LKF. LKF har börjat introducera ”70-20-10-modellen, som innebär att 70 procent är eget lärande i jobbet, 20 procent lärande av kollegor och 10 procent någon form av utbildning. För att nå dit är det viktigt att skapa interna nätverk där man kan lära av kollegor samt att den anställde arbetar med att lära sig själv i vardagen, tar sig an nya uppgifter med nyfikenhet och försöka lösa dem.

LKF ska vara en trygg och säker arbets­plats. Det skapar en nöjd medarbetare, vilket syns i personalomsättningen. Medarbetarna stannar länge på LKF, i genomsnitt över tio år. Samtidigt är det viktigt att det kontinuerligt kommer in nya medarbetare med annan erfarenhet, bakgrund och kompetens. I och med omorganisationen under 2016 har det kommit in relativt sett många nya som bidragit till detta.

Attrahera ny kompetens

LKF har under 2016 arbetat med nyanställningar och behovet av att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen har vuxit fram tillsammans med behovet av att hitta rätt kompetens. Vi har slagit fast riktlinjer för rekryteringar som ett stöd för hela processen. Vi har under 2016 anställt en person som bland annat arbetar med att stödja cheferna i rekryteringsprocessen, dels att vi hanterar hela processen professionellt.

En annan del som är viktig att arbeta med är hur vi tar emot våra nyanställda. Vad händer när man skrivit på anställningsavtalet? Hur beskriver vi LKF? Vilka värderingar förmedlar vi? Med tanke på exempelvis den ökande andelen pensionsavgångar de närmaste åren, måste vi mer systematiskt arbeta med detta. Det är ett prioriterat jobb framöver.

För att attrahera rätt kompetens är det viktigt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Ett sätt är att välja vilka skolor och utbildningar vi ska arbeta nära, till exempel genom att välja vilka arbetsmarknadsdagar vi ska vara med på. Under 2016 har vi definierat de yrkesgrupper där det redan är eller kan uppstå brist framöver. Inom fem år kommer 14 procent av LKFs medarbetare att gå i pension, vissa grupper kan bli speciellt svåra att rekrytera, till exempel hantverkare, projektledare med flera. Vi måste arbeta långsiktigt för att säkerställa att vi kan attrahera nya medarbetare såväl som att våra medarbetare trivs och stannar på LKF.

Hälso- och friskvård

LKF har ett lokalt samverkansavtal med de fackliga parterna, vilket innebär att vi träffas i central samverkansgrupp en gång i kvartalet, där bland annat eventuella tillbud som arbetsplatsolyckor följs upp. Under 2016 registrerades en arbetsplatsolycka och tio tillbud. Sjukfrånvaron är relativt låg (4,66 procent), och vi arbetar aktivt med att förbättra framförallt uppföljningen av upprepad kort- och långtidsjukskrivning. Det görs genom att implementera en process där cheferna enkelt kan gå igenom statistiken och följa upp sjukfrånvaron mer aktivt och konsekvent med till exempel rehabsamtal.

Under 2016 genomfördes arbetsmiljöutbildning med samtliga chefer för att säkerställa att vi arbetar med arbetsmiljöarbetet. För att ytterligare stimulera alla anställda att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande höjde vi friskvårdsbidraget. Vi fortsätter att var tredje år erbjuda alla anställda hälso­kontroll, då den anställde kan diskutera kost och hälsovanor med företagshälsovården samt få stöd och hjälp av den till eventuella livsstilsförändringar.

Vi strävar efter att ha en god dialog internt på LKF. Eventuella avvikelser och klagomål från anställda ska i första hand hanteras mellan chef och medarbetare, till exempel i utvecklingssamtal. LKF har i dagsläget ingen specifik policy för så kallade whistleblower. Den anställde ska vid sådana tillfällen ta kontakt med närmast högre chef eller HR-chefen.

Mångfald och jämställdhet

LKF arbetar med att stärka mångfalden då vi tror att genom att vi speglar vår omvärld så gynnar det organisationen. Bland annat arbetar vi aktivt vid nyrekrytering för att öka mångfalden.

För att stärka bilden av LKF som en attraktiv arbetsplats framöver måste vi bredare och aktivare berätta för externa intressenter hur LKF arbetar med ansvar och hållbarhet, hur vi bidrar till att skapa samhällsnytta. Vi måste stärka vårt arbets- givarvarumärke.

För medarbetaråret 2017 planeras bland annat:

  • En medarbetarundersökning under det första kvartalet.
  • Delta vid och arrangera olika aktiviteter kopplade till för oss relevanta utbildningar på LTH och Malmö Högskola, för att på det sättet nå de som är intresserade av fastighetsbranschen.
  • Fortsatt omfattande kompetensutvecklingsinsatser, bland annat ett ledarskapsprogram för alla chefer, men också både generella och individuella insatser kopplat till de nya rollerna i organisationen.

LKF ÄR ETT VÄRDERINGSSTYRT FÖRETAG. VÅRA FYRA VÄRDEORD ÄR GRUNDEN I VÅR VERKSAMHET.

Mänsklig

Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt för oss.

Pålitlig

Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. Därför möter vi andra med respekt och vinner deras förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovat.

Långsiktig

Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrelationer och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart och agerar miljösmart.

Utvecklande

Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.

Medarbetare