KASSAFLÖDESANALYS

INDIREKT METOD (MKR)

2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster 206,7 202,7
Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 150,8 140,3
Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. -16,1 0,0
341,4 343,0
Erhållen ränta 0,2 0,1
Erlagd ränta -82,6 -95,5
Betald inkomstskatt -34,4 -14,1
224,6 233,5
Ökning/minskning varulager 0,3 -0,3
Ökning/minskning kundfordringar -0,6 2,2
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -26,0 31,5
Ökning/minskning leverantörskulder -1,4 12,3
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 10,7 -7,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,7 272,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Fusion av dotterbolag -2,4 0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -519,7 -504,0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 16,6 -16,6
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar -12,9 0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -518,5 -520,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 400,0 200,0
Amortering av skuld (netto) -50,0 0,0
Utbetald utdelning -11,4 -2,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 338,6 197,6
Årets kassaflöde 27,8 -50,5
Likvida medel vid årets början 167,6 218,1
Likvida medel vid årets slut 195,4 167,6