Intressentdialog

LKF verkar för att, i enlighet med våra övergripande mål, erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och bidra till att skapa ett bättre Lund. Hur väl vi lyckas uppfylla dessa mål avgörs i huvudsak av hur väl vi möter våra intressenters krav och förväntningar, vilka också förändras över tid i takt med att samhället utvecklas. En kontinuerlig dialog med våra hyresgäster, våra ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer är därför en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och driva verksamheten i rätt riktning.

Dialogerna sker via olika kanaler, i vårt dagliga arbete såväl som vid årliga undersökningar.

Nedan har vi listat de intressentgrupper vi har bedömt som allra viktigast för oss baserat på hur avgörande dialogen är för LKFs möjligheter att uppfylla målsättningarna om att skapa attraktiva hem, bygga mer och att skapa ett bättre Lund.

 

Intressentgrupp

När lyssnar vi

Det här är viktigt

Hitta i redovisningen

Hyresgäster

 • Hyresgästmöten
 • Kundtjänst, felanmälan, sociala medier
 • Områdesvärdar
 • Kundtidning, hemsida, kundbrev, trapphusinformation
 • Årlig kundundersökning
 • Samverkansmöten
  Hyresgästföreningen
 • Service
 • Skötsel och underhåll
 • Trygghet
 • Miljöfrågor, t ex källsortering
 • Aktiviteter i bostadsområden
 • Upprustning/ombyggnad
 • Hyresnivåer

Sid 24–33

Allmänheten

 • Kundtjänst, sociala medier
 • Hemsida
 • Mailutskick
 • Webbenkät
 • Kötider
 • Uthyrningsprinciper
 • Nyproduktion
 • Omflyttningsfrekvens

Sid 8–9, 20–23

Medarbetare

 • Arbetsplatsträffar, personalinformation
 • Medarbetarenkät
 • Utvecklingssamtal
 • Facklig samverkan
 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kompetensutveckling

Sid 38–41

Ägare / Finansiärer

 • Styrelsemöten
 • Ägarsamråd
 • Årsstämma
 • Finansiering
 • God ekonomi
 • Byggvolymer
 • Hållbarhetsarbete
 • Varumärke
 • Kreditbetyg
 • Investeringsplaner
 • Riskhantering

Sid 12–13, 20–23, 28

Samhället

 • Samråds- och Samverkans-­möten
 • Remisser
 • Seminarier/workshop
 • Nätverk
 • Översikts- och detaljplanering
 • Miljöarbete
 • Sociala förturer
 • Nyproduktion
 • Förvaltningsfrågor
 • Hyresutveckling

Sid 20–24, 28

LEVERANTÖRER

 • Upphandling
 • Dialog
 • Upphandling (LoU), Miljökrav, Sociala krav, Ekonomi

Sid 10–11

 

För att utveckla verksamheten på längre sikt är vi aktiva i ett antal forum, nätverk, intresseföreningar och branschorganisationer för att lyssna av omvärlden, bevaka förändringar, identifiera trender med mera.