Hållbarhet och LKF

Vår roll FÖR ett hållbart Lund

Vi vill bidra till att skapa ett hållbart Lund. I en hållbar stad mår invånarna bra och känner sig trygga. Hur vi människor mår är starkt förknippat med hur väl vi trivs i våra hem. Därför gläds vi åt att 93% av våra hyresgäster trivs i våra lägenheter.

Vi vill bidra till att fler kan få ett eget hem, därför hade vi under 2016 fler lägen­heter än någonsin i pågående nyproduktion, fastigheter med hög standard och med högt satta miljö- och energikrav, som bidrar till att utveckla staden.

Trygg och trivsam boendemiljö

Våra lägenheter, men också våra trapphus, gårdar och tvättstugor, skapar den boendemiljö som vi vill ska vara trygg och trivsam för våra hyresgäster. Våra medarbetare, på plats i våra bostadsområden, är vår viktigaste tillgång för att uppnå detta. Under 2016 genomförde vi en större omorganisation som bland annat syftade till att öka våra hyresgästers möjlighet att kunna kommunicera med oss.

Genom kontinuerligt underhåll arbetar vi för att få våra fastigheter ska hålla längre och i nära dialog med våra hyres­gäster genomför vi ombyggnader av våra lägenheter för att de ska fortsätta att upplevas som attraktiva hem. Inom EU-projektet CityFied sprider vi dessutom erfarenheter från detta arbete till andra europeiska städer.

Högt satta miljömål

Inom vårt miljöarbete finns mål som rör både den direkta närmiljön för våra hyresgäster och åtgärder som i hög grad bidrar till Lunds kommuns miljömål. Under 2016 invigde vi bland annat vår, och Sveriges, största solcellsanläggning på våra bostadstak.

Stabil samhällsaktör

Våra investeringar kräver en stabil ekonomi och finansiell styrka, våra fastigheter ska finnas i kanske hundra år och våra hyresgäster bor länge hos oss. Vi tänker långsiktigt och hållbart i allt vi gör. Under 2016 har vår roll som samhällsaktör utökats i vårt arbete att ordna fram bostäder åt nyanlända, både i det befintliga beståndet och i form av temporära bostäder. Ett uppdrag vi format för att skapa största möjlighet till lyckad integration.

FÖRUTSÄTTNINGAR för en hållbar livsstil

Minst 20 000 lundabor bor hos LKF, vi tar ansvar för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att kunna ha en hållbar livsstil. Under 2016 har vi bland annat tagit fram en lösning för utbyggnad av laddplatser för elbilar, för att göra det möjligt för våra hyresgäster att ha en elbil.

Tydlighet och transparens i upphandling

Både den löpande verksamheten och utvecklingsprojekt, bedriver vi tillsammans med leverantörer av varor och tjänster och andra samverkanspartners.  Genom vår roll som kommunalt bolag är vårt arbete med tydlighet och transparens i upphandling något vi lägger stor vikt vid. Stora upphandlingar genomförs av både totalentreprenader för nyproduktionsprojekt och ram­avtals- upphandlingar för underhålls­arbete. I dessa och i övriga inköp är vår upphandlingspolicy styrande för oss. Under 2016 har vi fortsatt vårt arbete att förbättra vår uppföljning av ställda krav, via miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö­revisioner hos två av våra ramavtals­entreprenörer samt ett nyproduktionsprojekt. Revisionerna har bland annat gett oss feedback på hur vi kan tydliggöra vår kravställan framöver för att tillsammans med våra leverantörer driva utvecklingen framåt.

Pålitlig, ett av våra fyra värdeord, innebär att vi vill att människor vi kommer i kontakt med ska kunna lita på oss och känna sig trygga. Detta innefattar bland annat att det är viktigt för oss att bedriva verksamheten i enlighet med vår policy avseende mutor och bestickning. Vår styrelse har fått ta del av denna likväl som alla anställda introduceras i denna vid nyanställning.

Vår värdekedja

Vår värdekedja, från uppförande av ny fastighet i vår nyproduktion, till förvaltning av fastigheten men också skapandet av hög service för våra hyres­gäster och samhällsnytta för Lund, beskrivs i illustrationen till höger. Genom denna och i samverkan med intressenter, bedriver vi vår verksamhet i riktning mot våra mål om att bygga mer, erbjuda attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund.

Minst 20 000 lundabor bor hos LKF, vi tar ansvar för att utveckla förutsättningar för våra hyresgäster att kunna ha en hållbar livsstil. Under 2016 har vi bland annat tagit fram en lösning för utbyggnad av laddplatser för elbilar, för att göra det möjligt för våra hyresgäster att ha en elbil.

Vår värdekedja

  Entreprenörmedverkan

 • Förprojektering: Arkitekter / Projektörer
 • Detaljprojektering: Totalentreprenör
 • Byggstart: Materialleverantörer
 • Drift och skötsel: Tjänsteleverantörer
 • Egenkontroll/Myndighetskontroll: Teknikkonsulter
 • Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll: Ramavtalsentreprenörer
 • Felanmälan: Ramavtalsentreprenörer
 • Projektering/Upphandling: Projektörer
 • Underhåll / Ombyggnad: Ramavtalsentreprenörer / Totalentreprenör / Materialleverantör
 • Förvaltning/Service: Tjänsteleverantörer
 • Rivning: Entreprenör