GRI-index

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Rapporten är gjord enligt GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2016.

Nedan återfinns de aspekter och indikatorer som bedömts vara mest väsentliga för bolaget och våra intressenter. Denna analys presenteras närmare på sidan 18.

GRI-referens Sida
Strategi och analys
102-4 VD-ord 8
Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn 1
102-2 Varumärken, produkter och tjänster 2
102-3 Huvudkontorets säte 2
102-4 Verksamhetsländer 2
102-5 Ägarstruktur och företagsform 2
102-6 Marknader 2
102-7 Organisationens storlek 2
102-8 Personalstyrka 38
102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja 11
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden 3
102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal 38
102-11 Försiktighetsprincipen 10,12
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under 15
102-13 Medlemskap 15
Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar
102-46 Process för att identifiera innehåll 18
102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna 18
103-1 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna 18
102-48 Förändrad information från tidigare redovisning 18
102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar 18
Intressentrelationer
102-40 Organisationens intressenter 14
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter 14
102-43 Metod för intressentdialog 14
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 14
Redovisningens profil och omfattning
102-45 Bolag som omfattas av redovisningen 1
102-50 Redovisningsperiod 1
102-51 Tidpunkt för senaste redovisning 1
102-52 Redovisningsfrekvens 1
102-53 Kontaktperson 1
102-54 Användande av GRI SRS 1
102-55 GRI-index XX
102-56 Ev externt bestyrkande 1
Styrning
102-18 Organisationens styrningsstruktur 12
308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav 13,1
308-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder 13,1
414-1 Andel av leverantörer som granskats avseende sociala krav 13,1
414-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder 13,1
103-1/-2/-3 Styrning 12,1
Etik och integritet
102-16 Värderingar och etiskt uppförande 13,41
206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens 10
205-1 Kommunikation och träning i anti-korruption 10
103-1/-2/-3 Styrning 10,4
Ekonomiska indikatorer
201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde XX (förvaltningsberättelsen)
203-2 Indirekt ekonomisk påverkan 24
103-1/-2/-3 Styrning 12,24
Miljömässiga indikatorer
Energi
301-1 Energiförbrukning inom org. 34
301-2 Energiförbrukning utanför org. 34
302-3 Energiintensitet 34
302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering 34
302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster 21,31
103-1/-2/-3 Styrning 30,31
Avfall
306-2 Avfallshantering 32,35
103-1/-2/-3 Styrning 32
Indikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
401-1 Antal anställda och personalomsättning 38,39
403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall 39
404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling 40
405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare 38
103-2 Tvister och meningsskiljaktigheter 41
103-1/-2/-3 Styrning 40,41
Indikatorer för samhällsfrågor
413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling 10
415-X Påverkan på offentliga beslut 10
103-1/-2/-3 Styrning 10
Indikatorer för produktansvar 
301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda 21
416-1 Produkter som är bedömda ur hälso-/säkerhetsperspektiv 25
102-2 Kundnöjdhet 16
103-1/-2/-3 Styrning 21,25,16