Granskningsrapport för år 2016

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Lunds kommuns fastighets AB
Org nr 556050-4341

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags­ ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som galler for verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar ar att granska verksamhet och intern kontroll samt prova om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mal samt de föreskrifter som galler for verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behovs for att ge rimlig grund for bedömning och prövning.

Under aret har granskning genomforts av bolagets arbete med intern kontroll vilken har överlämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skotts pa ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande satt samt att bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram for verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

 

Lunds komun 2017-03-08

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor