VINSTDISPOSITION FÖR LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Balanserat resultat 867 713 820 kr
Årets resultat 105 469 341 kr
Totalt 973 183 162 kr

disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägare 1 212 767 kr
Balanseras i ny räkning 971 970 395 kr
Totalt 973 183 162 kr

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,34 % (snittvärde av 2016 års statslåneränta 0,34 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 212 767 kr. Sammanlagt motsvarar det cirka 10 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 1 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Lund den 23 februari 2017

Mattias Olsson
Ordförande

Göran Brinck
Vice ordförande

Manaf Sababi

Lars V Andersson

Kerstin Lindbom

Ingrid Malmqvist Norin

Görild Malmberg

Håkan Ekelund
VD

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 8 mars 2017.

 

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport beträffande räkenskapsåret 2016 har avgivits den 8 mars 2017.

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor