Förändring av eget kapital

Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserad vinst Årets resultat
Eget kapital 2016-01-01 120 000 000 28 099 874 155 000 000 786 549 482 90 443 467
Utdelning enligt beslut på stämma -11 429 979
Omföring av föregående års resultat 90 443 467 -90 443 467
Årets förändring av uppskrivningsfond -1 762 992 1 762 992
Återföring uppskjuten skatteskuld 387 858
Årets resultat 105 469 341
Belopp vid årets utgång 120 000 000 26 336 882 155 000 000 867 713 820 105 469 341

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.