Femårsöversikt

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2016

2016 2015 2014* 2013 K3** 2012
RESULTATRÄKNING (MKR)
Bostadshyror 704 685 665 651 630
Lokalhyror 183 178 183 183 178
Garage och parkeringsplatser 21 20 18 18 19
Intäktsreduktioner -12 -10 -10 -10 -9
Övriga intäkter 18 18 29 18 14
Nettoomsättning 914 891 885 860 832
Driftskostnader -365 -343 -336 -335 -327
Underhållskostnader -188 -182 -183 -167 -152
Fastighetsskatt -23 -22 -22 -22 -23
Summa förvaltningskostnader -576 -547 -541 -524 -502
Driftnetto 338 344 344 336 330
Avskrivning fastigheter, inventarier -151 -141 -140 -137 -127
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 20 0 0 0 9
Rörelseresultat 207 203 204 199 212
Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 1 2 3
Räntekostnader och likn res.poster -85 -97 -101 -109 -115
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 122 106 104 92 100
Bokslutsdispositioner 14 14 -9 -4 -3
Skatt på årets resultat -30 -30 -18 -19 -28
ÅRETS RESULTAT 105 90 77 69 69
BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 5 370 4 962 4 586 4 468 4 412
Finansiella anläggn.tillgångar 2 19 8 9 8
Omsättningstillgångar 258 187 271 231 111
Summa tillgångar 5 630 5 168 4 865 4 708 4 531
Eget kapital 1 275 1 180 1 092 1 017 952
Obeskattade reserver 153 167 181 172 168
Avsättningar 33 16 14 14 12
Långfristiga skulder 3 900 3 550 3 350 3 300 3 201
Kortfristiga skulder 269 255 228 205 198
Summa skulder och eget kapital 5 630 5 168 4 865 4 708 4 531

**) 2013 års siffror omräknade enl K3 redovisning

FASTIGHETSUPPGIFTER

31 DECEMBER 2016 2015 2014* 2013 K3 ** 2012
Anskaffningsvärde fastigheter (Mkr) 6 943 6 551 6 373 6 187 5 923
Bokfört värde fastigheter (Mkr) 4 727 4 445 4 403 4 346 4 215
Bedömt värde fastigheter vid värdering (Mkr) 10 392 9 902 9 548 8 852 8 556
Antal lägenheter 9 275 9 121 9 038 8 974 8 873
Antal prima lokaler 293 282 280 289 281
Antal sekunda lokaler 1 100 1 095 1 079 1 093 1 091
Antal garage + p-platser 6 427 6 276 6 284 6 265 6 275
Summa uthyrningsobjekt 17 095 16 774 16 681 16 621 16 520
Yta bostäder 1000-tal kvm 664 654 648 645 637
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 129 127 125 128 126
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 20 21 21 21
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 814 801 794 794 784
Antal nyproducerade lägenheter 164 81 66 102 73
Antal nyproducerade särskilda boende 17 22 10 16 18
Summa 181 103 76 118 91
INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 33 49 28 11 5
Ny- och ombyggnad 376 132 185 242 198
Summa investeringar 409 181 213 253 203
NYCKELTAL
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,7% 3,9%
Direktavkastning fastigheter 7,1% 7,7% 7,5% 7,7% 7,8%
Direktavkastning på totalt kapital 6,4% 6,9% 7,1% 7,5% 7,4%
Finansiering
Soliditet 24,8% 25,4% 25,3% 24,5% 23,7%
Belåningsgrad summa tillgångar 74% 74% 74% 74% 75%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 35,6% 34,2% 33,0% 34,8 36,2%
Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 3,6 3,4 3,1 2,9
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,90% 99,88% 99,88% 99,89% 99,89%
Uthyrningsgrad, lokaler 98,9% 99,3% 99,2% 99,3% 99,6%
Omflyttning, bostäder 9,7% 11,1% 10,2% 12,1% 12,3%
Bostadshyra, kr/kvm 1 076 1 061 1 035 1 019 998
Underhållskostnad, kr/kvm 233 229 230 211 194
Driftskostnad, kr/kvm 428 415 406 405 405
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 418 432 414 424 423
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 134 138 138 140 147
El, kWh/kvm 14,6 15,0 16,0 16,3 16,2
Vatten, liter/kvm 1 560 1 530 1 560 1 550 1 582

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning

Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Direktavkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning