På Sofieberg, alldeles intill Tunaparken, bygger vi 128 lägenheter. 53 lägenheter ska hyras ut via vår bokö till sökande som fyllt 18 men inte 26 år. Resterande lägenheter blockuthyrs till universitetet.

Rekordhög nyproduktion och investeringsnivå

Den historiskt höga nyproduktionen fortsatte under 2016. Totalt färdigställdes 181 bostäder jämfört med 103 under 2015. Inte sedan 2011 har LKF färdigställt så många bostäder. Under november 2016 hade LKF 805 bostäder i produktion, vilket är den högsta siffran någonsin för bolaget. De 805 bostäderna ingår i åtta olika projekt och representerar totalt sett investeringar om cirka 1,66 miljarder kronor. Under 2017 kommer drygt 400 bostäder att färdigställas.

De 181 bostäder som färdigställdes under 2016 ingick i fem olika projekt, varav ett, Brandstationen med 45 lägen­heter, färdigställdes i sin helhet under året. Vi har även färdigställt 40 lägenheter i Oden etapp 2, 16 lägenheter i Vänorten på Östra Torn, 48 lägenheter i Fossilen Södra Råbylund etapp 1, samt 32 lägenheter på Linero torg etapp 1.

LKFs mål är att byggstarta mellan 250 och 300 bostäder om året. För att klara det långsiktigt krävs en projektportfölj på runt 1 500 lägenheter, en nivå som vi låg på under 2012–2014, vilket gett förutsättningar för att nå målen för byggstarter de senaste åren. Under 2016 byggstartade LKF 293 lägenheter, året innan var siffran 345 och under 2014 var den 298. LKF bedömer att under 2017 kunna byggstarta mellan 400–450 bostäder vilket innebär investeringar på cirka 800 miljoner kronor. LKF har aldrig byggt eller investerat så mycket som nu.

Långsiktigt krävs en större projektportfölj

För tillfället är projektportföljen mindre än målsättningen på cirka 1500 lägenheter, runt 1 100 lägenheter, vilket gör att det ser svårt ut att nå målet om byggstarter efter år 2019. LKF gör nu extra satsningar för att öka portföljen och har bland annat anställt en projekt­utvecklare som började i januari 2017. Projektutvecklaren ska framför allt arbeta med de tidiga delarna av projekten så att projektportföljen kan växa igen. Samarbetet med Lunds kommun för extra markanvisningar har under 2016 resulterat i tre olika projekt. Vi arbetar vidare nära kommunen för ytterligare markanvisningar som kan möjliggöra att ytter­ligare öka byggtakten för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Lund.

Under 2017 räknar LKF med att byggstarta mellan 400 och 450 lägenheter, inklusive temporära bostäder för nyanlända. Det finns tre sådana projekt som troligtvis kan byggstartas under 2017 med 24 bostäder i varje, totalt 72. Övrig nyproduktion kommer att ske i fyra projekt, varav två på södra Brunnshög. Det ena är Hammocken, söder om Spårvägsgatan, med 115 lägenheter, fem avdelningar förskolor och ett underjordiskt garage. Planerad byggstart är hösten 2017. Det andra ligger på motsatta sidan av Spårvägsgatan, kallas Xplorion och är ett spjutspetsprojekt. Det är 55 lägenheter med byggstart hösten 2017. Här provar vi olika teknikformer för att minska miljöpåverkan på olika sätt.

I Xplorion tas byggnadsnämndens krav på parkeringsplatser delvis bort, istället ska LKF se till att de boende inte har något behov av att äga en bil. Medlemskapet för en bilpool ska ingå i hyran och det ska finnas mycket bra uppställningsplatser och annan service för cyklar.

Egen personal säkrar hållbarheten

Det övergripande hållbarhetsarbetet inom nyproduktion bygger på LKFs medvetna och långsiktiga strategi att ha egen personal som hanterar alla nybyggnadsprojekt. Vår byggavdelning har nio anställda och byggprojektledarna driver projekten från start till mål, vilket innebär att vi har bättre kontroll över processer och materialval, effektiv erfarenhetsåterföring och beredskap att öka byggtakten, vilket är en förutsättning för att nå de uppsatta målen.

När det gäller materialval använder vi Sunda hus, ett webbaserat system med stöd till fastighetsägare som vill fasa ut farliga ämnen. Vi har valt ut ett antal material och produkter som lim, målarfärg, spackel, avjämningsmassor, som vi använder. De ska hålla klass A och B. LKF ställer ofta hårdare miljökrav än vad BBR (Boverkets byggregler) anger. Inom energi ligger vi 15–20 procent under BBRs krav. Vi arbetar med solenergi och solceller i merparten av projekten.

Längs den planerade spårvägsgatan på Södra Brunnshög kommer vi att bygga en ny typ av hyresrätter med inriktning på hållbarhet och miljö. Här kommer hyresgästen att kunna påverka både miljön och sin egen ekonomi på ett helt nytt sätt.

Risk för ökade byggkostnader

LKF ser en risk i att byggkostnaderna kan öka framöver eftersom det är högkonjunktur i byggbranschen. LKFs bedömning är att prisnivån ökade med cirka 15 procent under 2016.

LKF väljer strategiskt att bygga fastig­heter som kan stå under många år och till låga drifts- och underhållskostnader. Det är vår övertygelse att detta är ett bättre val, ur såväl ekonomisk som miljömässig aspekt. LKF har höga ambitioner för underhållet vilket innebär att stora satsningar görs även inom detta område. Det är ett aktivt strategiskt val som LKF har gjort.

Styrning och utvärdering

LKF arbetar systematiskt med projekteringsanvisningar där vi anger hur fastigheterna ska se ut i detalj.

Årligen görs avstämningar då vi följer upp utfall i förhållande till våra mål.

Brandstationen

Brandstationen färdigställdes under året som ett miljömedvetet boende. Det är totalt 45 lägenheter i kvarteret Brandstationen vid Kävlingevägen som uppfyller kravet passiv­husstandard. Inom området har fyra bostadshus i tre till fyra våningar byggts. Inom området finns också områdeskontor, gemensamhetslokal, garage med 45 platser, cykelparkeringar samt anläggning för sophantering. Inflyttning skedde under 2016.

På taket finns solceller om cirka 500 m2. Stora satsningar har också gjorts på utemiljön och fastigheternas gemensamma gård.

Linero torg

Det nya torgets placering och utformning öppnar upp Linero centrum för besökare. Två punkthus, 14 respektive 10 våningar, med 94 lägenheter har byggts ovanpå den nya livsmedelsbutiken. 32 lägenheter blev klara 2016, resterande i januari 2017. Bostäderna integrerar torget med bostadsområdet, vilket förbättrar servicen för de boende och gör torget mer levande. Det är också viktigt att tillgängligheten är god i och kring centrat. Visionen är att vi genom utbyggd handel, service och nya bostäder ytterligare ska stärka Linero Torg som en attraktiv och trygg mötesplats för boende i området och dess närhet.

Antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 31/12/2016 Pågående* Planerat 2017-2020 Totalt per projekt Arkitekt Totalentre­prenör
Oden et 2, Vikingavägen 38 38 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Vänorten, Östra torn 16 16 Wigot konsult AB BAB Byggtjänst AB
Brandstationen, Kävlingevägen 45 45 Axel Carlsson Arkitekter Thage
Linero Torg 32 50 82 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Fossilen, Södra Råbylund 33 132 165 Jaenecke Arkitekter Thage
Snickaren, väster 61 61 Open Studio Arkitekter Wästbygg
Arkivarien 28 28 Sydarkkonstruera Serneke
Sofieberg 128 128 Fojab Arkitekter Wästbygg
Mineralen, Veberöd 37 37 Jaenecke Arkitekter Byggnadsfirman Otto Magnusson
Dokumentet 115 115 Fojab Arkitekter Wästbygg
Nymfen, Södra Råbylund 73 73 Sydarkkonstruera Serneke
Hammocken, Södra Brunnshög 102 102 Plan och byggnadskonst
Xplorion, Södra Brunnshög 55 55 LINK Arkitekter
Bullerbyn, Norra Fäladen 105 105 Gunilla Svensson Ark
Kryptan, S. Sandby centrum 45 45 Möller Arkitekter
Offerkällan, N. Fäladen 140 140 Fojab Arkitekter
Ejdervägen 25 25 Kamikaze Arkitekter
Kuylenstierna, Genarp 25 25 Jaenecke Arkitekter
Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60 Sydarkkonstruera
Klockaren i Dalby 25 25 Marie Ericsson Arkitekter
Råbykungen/Stenkrossen 105 105 White arkitekter
Spinnrocken och Ullen 25 25 Bredgatan arkitekter
Stångby 70 70
Koggen 1 30 30 Kamikaze Arkitekter
Påskagänget 4 i Dalby 60 60 Liljewalls Arkitekter
Skymningen 5, S Brunnshög 40 40 Fojab Arkitekter
Västra Pilelyckan 50 50 Jaenecke Arkitekter
Solhällan, Mårtens Fälad 100 100
Summa lägenheter 164 624 1 062 1 850

SÄRSKILDA BOENDEN

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 31/12/2016 Pågående* Planerat 2017-2020 Totalt per projekt Arkitekt Totalentre­prenör
Oden et 2, Vikingavägen 2 2 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Linero Torg 12 12 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Fossilen, Södra Råbylund 15 15 Jaenecke Arkitekter Thage
Arkivarien äldreboende 76 76 Sydarkkonstruera Serneke
Dokumentet 13 13 Fojab Arkitekter Wästbygg
Hammocken, Södra Brunnshög 13 13 Plan och byggnadskonst
Kryptan, S. Sandby centrum 12 12 Möller Arkitekter
Offerkällan, N. Fäladen 12 12 Fojab Arkitekter
Stångby, äldreboende 40 40
Koggen 1 18 18 Kamikaze Arkitekter
Summa boendeenheter 17 101 95 213
Total summa 181 725 1 157 2 063