Skapa ett bättre Lund

Bostäder för att ta emot nyanlända flyktingar

Under 2016 fick Lunds kommun, precis som alla andra svenska kommuner, krav från staten att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Lunds kommun anvisades 376 nyanlända för 2016, samt ett högre, ännu okänt, antal under 2017.

Den stora utmaningen är att hitta bostäder i en kommun som redan har bostadsbrist. 200-300 nya bostäder krävs för att möta det behov som flyktinganvisningen skapade under 2016.  Kommunen vill att LKF tar ett stort ansvar för att få fram bostäder till nyanlända. LKF anser att det är viktigt att andra aktörer på bostadsmarknaden i Lund är med och delar på ansvaret. LKF anser också att bostäder ska byggas hållbart och långsiktigt. Permanent byggnation bör därför prioriteras. För att möta detta behov har LKF fått extra tilldelning av byggrätter från kommunen för 165 lägenheter. Därmed kan LKF erbjuda nyanlända lika många bostäder i dessa och andra bostadsområden. Detta bidrar till en naturlig integration och minskar påverkan för övriga köande till LKFs bostäder. LKF har därför fått byggrätter i Genarp, på Häradsvägen i norr samt för 73 bostäder i kvarteret Nymfen, vilka redan är upphandlade. Ändå räcker inte detta för att lösa kommunens akuta behov av bostäder. Därför måste också andra mer tillfälliga lösningar med modulbyggnader genom- föras. Dessa lösningar ses varken av kommunen eller av LKF som förstahandsval men måste prövas i den akuta situationen. För de temporära bostäderna söks tillfälliga bygglov som gäller i 10 år med möjlighet till maximalt 5 års förlängning. Detta leder till en kort avskrivningstid med en högre hyra som följd. Dessutom försvåras flyktingarnas naturliga integration i samhället.

LKF har sökt bygglov på fyra olika områden; Vikingavägen på Linero, Tage Erlanders väg på väster samt i Veberöd och Dalby. Totalt handlar det om 96 bostäder, 24 på varje plats, med bostäder med 1-4 rum och kök och i olika storlekar.

LKF har under 2016 genomfört upphandlingar av moduler och 48 lägenheter har beställts i början av 2017.

LKF kommer att hyra ut modulerna till kommunen, som tecknar avtal med respektive boende. Inriktningen är att det ska vara ett genomgångsboende med tidsbegränsade kontrakt, till exempel två år, med målet att nå en permanent boendelösning under perioden.

LKF kommer att hyra ut modulerna till kommunen, som tecknar avtal med respektive boende. Inriktningen är att det ska vara ett genomgångsboende med tidsbegränsade kontrakt, till exempel två år, med målet att nå en permanent boendelösning under perioden.