Attraktiva hem

Bosocialt arbete

Genom att ge alla boende möjligheten att delta i utvecklingen av sin närmiljö skapar vi förutsättningar för jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, vilket leder till långsiktig hållbar livsmiljö. Delaktighet och dialog säkerställer även att vi tar del av de boendes upplevelser och är en förutsättning för att förstå hur vi ska bidra till ökad trygghet och trivsel i området. Det är viktigt att få med detta vid fysisk upprustning för att stärka områdets identitet och främja känslan av samhörighet.

I linje med detta har vi under 2016 antingen genomfört egna insatser eller gett utrymme åt andras initiativ för att stärka samhörigheten inom Linero.

  • Hyresgästerna fick svara på en enkät för att undersöka behovet av åtgärder för att göra området trivsammare och tryggare att bo i. Resultatet ligger till grund för ett flertal planerade insatser under 2017.
  • Boverket har beviljat bidrag till utveckling av flera nya aktivitetsytor för odlings-, lek- och mötesplatser, där de boende har fått lämna förslag till utformningen. Vår förhoppning är att detta bidrar till ett tryggare, mer jämställt och demokratiskt bostadsområde. Ungdomar på Linero kommer tillsammans med en konstnär att skapa ett konstverk som ska placeras vid en av mötesplatserna.
  • Boverket har även beviljat bidrag till att genomföra ”Världens trädgård LineRo” där hyresgästerna är delaktiga under hela planeringsprocessen och även till viss del i genomförandet.
  • Tillsammans med kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan har ett integrations- och sysselsättningsprojekt beviljats EU-bidrag. Projektet  – ”Initiativet i Lund” drivs under 3 år med målet att skapa arbete för 75 personer som står långt från arbetsmarknaden.
  • Vi samverkar med den ideella föreningen Tamam som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang med bland annat läxhjälp.
  • Tillsammans med Lunds Renhållningsverk har vi startat en kvartersnära återbruksbutik ”Fixa Till” med syftet att uppmuntra till hållbar konsumtion, bland annat genom återbruk av kläder och möbler.