Bilaga 3:

Analys av bokslut

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2016-12-31

 Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2016 Bokslut 2015 Förändring 2015-2016 Budget 2017
  tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm
     
Hyror, brutto 912 919 1 130 887 525 1 117 1,1% 950 099 1 148
Övriga intäkter 13 669 17 13 570 17 -1,0% 7 750 9
     
Underhåll inkl underhållsåterbäring -198 422 -246 -191 691 -241 1,8% -201 003 -243
Reparationer -32 500 -40 -26 003 -33 22,9% -38 697 -47
Fastighetsskötsel -61 374 -76 -62 011 -78 -2,7% -54 686 -66
Sophantering, sotning -19 581 -24 -18 461 -23 4,3% -21 138 -26
Städning -15 949 -20 -13 703 -17 14,4% -14 742 -18
Bränsle, värme -90 336 -112 -87 447 -110 1,6% -93 094 -113
Vatten -22 808 -28 -21 718 -27 3,2% -24 077 -29
El -14 940 -18 -15 128 -19 -2,9% -14 619 -18
Fastighetsskatt -22 772 -28 -22 240 -28 0,7% -22 253 -27
Försäkringar (sak) -11 481 -14 -11 117 -14 1,5% -12 097 -15
Administration -76 851 -95 -68 391 -86 10,5% -86 603 -105
Outhyrt -6 435 -8 -4 918 -6 28,6% -6 243 -8
Avskrivna fordringar -1 540 -2 -1 129 -1 34,2% -1 155 -1
Hyresgästernas medel -3 004 -4 -3 033 -4 -2,6% -3 531 -4
Antennavgift, kabel-TV -6 184 -8 -6 218 -8 -2,2% -6 207 -8
Övriga kostnader -4 539 -6 -4 877 -6 -8,5% -4 942 -6
Avskrivning -131 142 -162 -140 327 -177 -8,1% -163 871 -198
     
Rörelseresultat 206 729 256 202 682 255 0,3% 188 891 228
     
Räntor och likn. res.poster -85 308 -106 -96 508 -121 -13,1% -67 000 -81
Ränteintäkter 158 0 139 0 11,8% 100 0
Resultat efter finansiella poster 121 579 150 106 313 134 12,4% 121 991 147
     
Periodiseringsfond 13 572 17 14 643 18 -8,9% 3 335 4
Skatt -29 682 -37 -30 513 -38 -4,4% -17 002 -21
Årets resultat 105 469 131 90 443 114 14,6% 108 324 131
     
Drift, exkl skatter och outhyrt -270 753 -335 -251 789 -317 5,7% -282 494 -341
Underhåll inkl underhållsrabatt -198 422 -246 -191 691 -241 1,8% -201 003 -243
Värme -90 336 -112 -87 447 -110 1,6% -93 094 -113
Totalt -559 510 -692 -530 927 -668 3,6% -576 591 -697
     
Yta inkl sek lokaler (kvm) 808 168 794 559 827 302