BALANSRÄKNING

PER 2016-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

2016 2015
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark not 13 4 727,5 4 445,0
Pågående nyanläggningar not 14 636,4 509,9
Maskiner och inventarier not 15 6,3 6,8
Summa materiella anläggningstillgångar 5 370,2 4 961,7
Finansiella anläggn.tillgångar
Långfristiga fordringar not 16 1,7 2,9
Andel i koncernföretag not 17 0,0 16,6
1,7 19,5
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 371,9 4 981,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 4,4 4,8
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3,2 2,5
Övriga fordringar 27,0 1,2
Förutbet kostn och upplupna intäkter not 18 18,7 10,7
48,8 14,4
Kortfristiga placeringar not 19 9,4 0,1
Kassa och bank 195,4 167,6
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 258,1 186,9
SUMMA TILLGÅNGAR 5 630,0 5 168,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016 2015
EGET KAPITAL not 20, 26
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120,0 120,0
Uppskrivningsfond fastigheter 26,3 28,1
Reservfond 155,0 155,0
301,3 303,1
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 867,7 786,6
Årets resultat 105,5 90,4
973,2 877,0
SUMMA EGET KAPITAL 1 274,5 1 180,1
Obeskattade reserver not 21 153,2 166,8
Avsättningar not 22 32,9 15,6
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut not 23 3 900,0 3 550,0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 144,0 125,5
Övriga kortfristiga skulder not 24 6,4 22,9
Upplupna kostn o förutbet intäkter not 25 118,9 107,2
269,3 255,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 630,0 5 168,1