Attraktiva hem

Grunden för en god boende­kvalitet baseras på välskötta fastigheter, i en trygg och säker boendemiljö med en god service. Under 2016 har vi arbetat aktivt inom alla dessa delar för att skapa hem som upplevs som attraktiva.

LKF har en mycket hög efterfrågan på sina bostäder, vilket framgår av den låga vakansgraden och det höga söktrycket. Vårt utbud av hyreslägenheter riktar sig till flera kundgrupper. Det medför att vi utöver att vårt bestånd har en geografisk spridning också erbjuder bostäder till varierad prisnivå, storlek och kvalitet. För att möta flera olika kundgrupper och deras efterfrågan har vi ett differentierat bostadsutbud.

Attraktivitet för en produkt är starkt förknippat med prisvärdhet. LKF har en modell, kallad Lundamodellen, för hyressättning av lägenheter som bygger på lika och rättvis bedömning av bruks­värdet. Varje lägenhet har värderats med utgångspunkt från ett antal egenskaper som LKF, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om. Skillnader i dessa egenskaper avspeglar sig i skillnader i hyra.

Delaktiga hyresgäster för ökad trivsel

LKF och Hyresgästföreningens uppgift är att skapa goda förutsättningar,
underlätta och erbjuda möjligheter för de boende att engagera sig. Hyresgästernas inflytande och delaktighet är bra för de boende, för LKF och för kommunen.

Hyresgäster som får möjligheter att påverka service, standard och kvalitet i boendet bidrar till att göra boendet trivsamt och tryggt.

Hyresgästerna har inflytande över sitt boende på flera olika sätt. Bland annat genom hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval i lägenheten. Lokalt sker samverkan med Hyresgästföreningen genom årliga bostadsmöten och bosamråd, två gånger per år. I samband med ombyggnader sker dialog med hyresgästerna enligt en gemensamt framtagen modell, som innebär att flera informationsmöten genom- förs med möjlighet att lämna förslag och synpunkter på omfattning och innehåll. På övergripande nivå arbetar en boinflytandekommitté med Boutskott som initierar, förbereder och driver olika frågor.

Bosocialt arbete

Våra lägenheter, men också våra trapphus, gårdar och tvättstugor, skapar den boendemiljö som vi vill ska vara trygg och trivsam för våra hyresgäster. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi utveckla trygghet och trivsel i våra områden ännu mer. Under 2016 arrangerade LKF flera bosociala aktiviteter, till exempel dockteater i tolv bostadsområden, grill­fester med olika aktiviteter för barn, bland annat på Norra Fäladen och Linero samt Trygghetsprojekt på Linero.

En viktig förutsättning för aktiviteterna i bostadsområdena är hyresgästlokalerna. Under 2016 har vi skapat en gemensam profil för alla entréer till hyresgästlokalerna och försett lokalerna med bredbandsuppkoppling.

Utemiljön i fokus

En välplanerad utemiljö ger effekter både ur trivsel och trygghetsaspekt men kan också bidra till till exempel
effektiv dagvattenhantering.

Lekplatser och öppna ytor för lek är något vi prioriterar i våra utemiljöer. Inom LKF finns bland annat lekplatser med aktivitetsredskap och de med ökad tillgänglighet för rörelsehindrade.

Större växtplanteringar har genomförts på bland annat Offerkällan.

En inventering i våra bostadsområden har initierats gällande om vi kan göra åt­gärder för att lokalt ta hand om dagvatten, i syfte att minska risken för över­svämning i källare vid regn och för att minska belastning på reningsverk. Åtgärder har även genomförts tidigare, bland annat har dagvattendammar anlagts.

Under 2016 beviljades LKF bidrag från Boverket för omfattande satsningar på utemiljön i ombyggnadsprojektet på Linero, vilket kommer att färdigställas under 2017.

Säker inomhusmiljö

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster mår bra och känner sig trygga i sitt hem. Bland annat ger den årliga kundenkäten återkoppling på hur våra hyresgäster upplever sin inomhusmiljö. Frågor ställs bland annat om lägenhetens temperatur och värmekomfort, hur hyresgästen upplever luftkvalité, ljud och ljusmiljö samt hur man upplever säkerheten mot inbrott och den personliga säkerheten i till exempel källare.

LKF genomför ett antal kontroller och mätningar för att säkerställa en sund och behaglig inomhusmiljö. Regelbundet genomförs ventilationskontroller men här krävs också att hyresgästen själv bidrar genom att hålla ventiler öppna och rengöra filter. Utöver stickprov kontrolleras även varmvatten­temperaturen i värmecentralerna via ett datoriserat och övervakat system, detta i syfte att förhindra utbrott av legionella. Korttidsmätningar av radon med stickprov i hela vårt fastighetsbestånd har genomförts under de senaste tio åren. Under 2016 har det dessutom genomförts långtidsmätningar på ett antal områden. Inga värden över gränsvärdet har uppmätts.

En långsiktig förvaltning till värde för alla

LKFs underhållsarbete grundar sig på vår målsättning att vara en långsiktig och ansvarsfull fastighetsägare. Eftersom vi vet att vi kommer äga våra fastigheter under många år, är vår förvaltning långsiktigt inriktad och strävar mot att hitta synergifördelar genom större insatser som sänker kostnader över tid. I detta arbete är underhållsplanen ett centralt verktyg som vi uppdaterar kontinuerligt genom att inventera våra fastigheter och kartlägga åldern på samtliga delar. Genom att också driva och samordna större åtgärder som tar fasta på flera behov samtidigt, minimerar vi behovet av akuta insatser som bara ger kostnadsbesparingar på kort sikt. Istället fokuserar vi på ett kontinuerligt underhåll, vilket ger en stabilitet i vårt arbete och en trygghet för våra hyresgäster.

Ett inkluderande UNDERHÅLLS- OCH OMBYGGNADSARBETE

LKF har tillsammans med Fastighets- ägarna och Hyresgästföreningen utvecklat Lundamodellen, ett upplägg som preciserar hur olika underhålls- och ombyggnadsåtgärder påverkar hyran. Detta ger en tydlighet och transparens till vårt kontinuerliga arbete. Vi ger också våra hyresgäster en möjlighet att komma med synpunkter och därmed aktivt påverka sin boendemiljö. Genom att på detta vis involvera våra hyresgäster i arbetet skapar vi en bättre förståelse som underlättar både planering och genomförande.

Större projekt

Under 2016 genomförde LKF 300 olika ombyggnads- och underhållsprojekt. Det största är CityFied i kvarteret Eddan på Linero. Arbetet i kvarteret Labben som pågått under två år färdigställdes också under året, där vi gjort stambyten, badrumsrenoveringar och förbättrat ventilationssystemet. Ett annat viktigt projekt som färdigställdes under året var Linero Torg, där vi totalrenoverat större delen av fastigheten och gjort helt nya planlösningar.

Ett projekt som kommer att påverka LKF på lång sikt är Kraftringens planerade utbyggnad av fjärr­värmenätet till Dalby. Detta innebär att vi ersätter behovet av gas i takt med att våra fastigheter successivt ansluts. Detta blir ett ytterligare stort steg mot vårt mål att bli helt fossilfria till 2020.