2016 I KORTHET

Mycket hög takt på nybyggnationen

LKF bygger som aldrig förr. Under 2016 färdigställdes 181 bostäder och som mest hade vi under året 805 bostäder i produktion samtidigt.

Ett av våra mest spännande byggprojekt är Xplorion. På Södra Brunnshög ska vi bygga en helt ny typ av hyresrätter med tydligt hållbarhetsfokus. Det hållbara konceptet ska genomsyra hela projektet, från projektering till förvaltning. Därför ska bland annat så få produkter och så lite material som möjligt användas under produktionen.

Huset byggs som passivhus, vilket innebär att energiförlusterna minimeras. En stor  del av  elen produceras lokalt med hjälp av solceller på de sedumklädda taken och energin lagras med hjälp av batterier i källaren.

Fortsatt mycket högt förtroende hos kunderna

Under slutet av 2016 genomförde LKF sin årliga kundenkät. Betyget och förtroendet är fortfarande väldigt högt – 84 procent av våra hyresgäster tycker att vi levererar bra service. Tack vare det fina betyget nominerades LKF till Kundkristallen som ett av de tre bästa bostadsföretagen i Sverige i kategorin Högsta Serviceindex.

Enkäten skickades till cirka 3 000 hyresgäster och 60 procent svarade. Kunderna upplever att det har blivit mycket lättare att nå oss både på telefon och genom besök. Idag tycker 80 procent att det är lätt att nå oss mot 72 procent 2015.

Några andra betyg: 81 procent känner sig trygga, 82 procent tycker att vi har det rent och snyggt, 88 procent tycker att de får hjälp när det behövs och hela 93 procent trivs hos oss och kan rekommendera oss som hyresvärd.

Nu kör vi på el

Ett av LKFs miljömål är att bli fossilbränslefria år 2020. I detta ingår att ställa om vår fordonsflotta till fordon som drivs med förnybara energikällor. Våra nya elbilar körs på Bra Miljöval el, märkt av Svenska Naturskyddsföreningen.

Förutom att våra elbilar minskar vår klimatpåverkan, jämfört med om vi hade kört fordon med fossila drivmedel, bidrar de även till en bättre stadsmiljö genom lägre bullernivå och minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar.

Bäst på att spara energi

På åtta år har vi minskat vår energianvändning med 21,5 procent! Därmed toppar LKF listan över de bostadsbolag som sparat mest inom allmännyttans energiutmaning Skåneinitiativet.

2007 anslöt vi oss till Skåneinitiativet med målet att minska energianvändningen med 20 procent. Mellan 2007 och 2015 har 105 allmännyttiga kommunala bostads­företag gemensamt sparat 17 procent energi.

– När LKF antog utmaningen 2007 hade vi redan gjort stora energibesparingar, därför var utmaningen för oss ännu större. Det känns mycket roligt att vi nått hit och jag vill tacka alla, både hyresgäster och personal, som bidragit till detta fantastiska resultat, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

Stöd åt socialt företagande

Under hösten startade projektet INitiativet i Lund med målet att skapa ett företag som ger jobb åt personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Ett 75-tal personer förväntas delta i projektet som ska pågå till den 31 augusti 2019. Deltagarna rekryteras av arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Lund. LKF medfinansierar genom att ställa en lokal vid Linero Torg till projektets förfogande.

– LKF stöttar INitiativet i Lund eftersom vi tror att ett socialt hållbart samhälle bygger på delaktighet och samspel mellan olika aktörer, organisationer och de boende, säger Sonja Lastre, ansvarig för bosocialt arbete hos LKF.

5 500 m2 solceller

Den 26 september invigde LKF Sveriges största solcellsanläggning på bostadshustak. 5 500 m2 solceller på 21 bostadshustak på Magistratsvägen färdiga att producera cirka 780 000 kWh per år. Det motsvarar cirka 300 lägenheters årsförbrukning av hushållsel.

– Anläggningen bidrar till att vi uppnår både våra och kommunens miljömål att öka den förnybara elproduktionen och skapa förutsättningar för hållbara energisystem. Vår anläggning ökar produktionen av el från solceller i Lund med 50 procent, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

Nytt rekord i textilinsamling

Våra hyresgäster är duktiga på att sortera ut textilier för återvinning. Under 2016 samlade vi in 74,3 ton i Human Bridges kärl jämfört med 63,5 ton under 2015.

LKF har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge för insamling av textilier till återanvändning eller återvinning. Textilinsamlingen är en viktig åtgärd för att klara våra miljömål om utökad sortering av restavfallet samt Natur- vårdsverkets mål för textilier, vilket innebär att 40 procent ska återanvändas och 25 procent ska återvinnas fram till 2020.

LKF Labs utvecklar framtidens boende

Under 2016 initierades LKFs Labs, genom vilket vi tar ett stort steg för att utveckla framtidens boende. LKF Labs är en arena där idéer och tankar ska mötas och formas för att få fram innovativa förslag som kan bidra till att boende i hyresrätt utvecklas. Under året har vi samarbetat med högstadie- och gymnasieskolor samt bildat en ungdomspanel med bland annat studenter från Lunds universitet med syfte att identifiera ungdomars syn på boende.

Nytt kontor på Brunnshög

I takt med LKFs ökade bostadsbyggande har organisationen vuxit och vi börjar bli trångbodda i nuvarande kontorslokaler på Lilla Tvärgatan och Magistratsvägen i Lund. Därför har vi fått en markanvisning på Brunnshög där vi planerar att bygga ett nytt LKF-kontor. Tid för projektering och produktion beräknas till mellan fyra och fem år.

Vi vill skapa moderna och funktionella kontorsytor för att kunna utveckla och effektivisera vårt arbete. Tanken är att den nya byggnaden ska innehålla både kontorslokaler för eget behov samt bostäder till intresserade i vår bostadskö.