VD har ordet

Håkan Ekelund, VD

En ny organisation ska öka vår tillgänglighet för kunderna

”Vi närmar oss nämligen snabbt den punkten då vi måste bygga betydligt mycket mer för att inte skapa en ännu svårare boendesituation. Vi bedömer att marknaden i Lund enkelt skulle kunna svälja betydligt fler hyresrätter än vad som byggs idag.”

LKFs vision är att skapa en framtid med fler och bättre hem. Varje dag gör våra 200 medarbetare stora och små insatser som bidrar till att vi har Sveriges mest nöjda hyres­gäster. Det har kunderna själva sagt i vår årliga enkät, där LKF nu nått den storlek då vi mäts mot de allra största kommunala fastighetsbolagen.

Totalt sett har LKF gjort ett bra resultat under 2015, omsättningen ökade till 891 (885) miljoner kronor och vi gjorde en vinst (efter finansnetto) på 106 (104) miljoner.

Jag vill lyfta fram tre större aktuella händelser som påverkar LKFs framtid:

Kommunvalet hösten 2014 resulterade i en ny politisk situation i kommunen. Det innebär att vår ägare, Lunds kommun, förändrat styrelsens sammansättning.

Från 2016 arbetar LKF i en ny organisation. Det påverkar normalt inte omvärlden, men ett av huvudsyftena med den nya organisationen är att ge våra kunder bättre tillgång till service och information.

Förändringarna i vår omvärld innebär allt större utmaningar, med en successivt växande bostadskö och en ytterligare press från den ökande flyktingtillströmmen till Sverige.

Ny politisk majoritet och ny styrelse

Vi har en ny politisk majoritet i Lunds kommun och LKF har därmed fått en ny styrelse. Det innebär att det tillkommit ett antal nya medlemmar i styrelsen som mer detaljerat ska sättas in i verksamheten.

Vi lämnar nu de mål som vi arbetat efter under 2012-2016 och har inlett arbetet att sätta nya mål för den kommande fyraårsperioden. I januari 2016 presenterades ett förslag för de mål som ska gälla för 2017-2020. Målen ska sedan brytas ner och utmynna i en affärsplan som ska ligga klar till hösten 2016.

Ny organisation

Den nya organisationen för LKF som genom­förs under 2016 innebär i första hand att vi organiserar oss för att öka hyresgästernas möjlighet till information och service. Den LKF-personal som är ute och arbetar nära kunderna i bostadsområdena ska vara mer tillgängliga för dialog med våra kunder.

Vi har också delat upp beståndet på tre fastighetschefer, vilket ska ge en bättre helhetssyn på förvaltningen och lyfta fram de övergripande förvaltningsfrågorna på ett tydligare sätt. Målet är att vi ska arbeta med samma personal som tidigare, kompletterat med en del nyrekryteringar.

Den viktigaste orsaken till omorganisationen är att LKF vuxit kraftigt de senaste åren – och kommer fortsätta att växa. Vi har helt enkelt fler bostäder och hyresgäster att ta hand om, vilket kräver en annan styrning.

En annan viktig förändring är ett pågående generationsskifte i vår ledningsgrupp.
Vi har ny ekonomichef, ny HR-chef och tre nya fastighetschefer. Det blir en nystart för ledningsgruppen och jag ser fram emot att diskutera nya idéer att utveckla LKF. Det innebär också att ledningsgruppen utökas från sex till nio personer.

Utmaningar i omvärlden

Det finns stora utmaningar i omvärlden med en lång bostadskö kombinerat med ett ökat behov av bostäder för flyktingar. Bostadskön ökar kontinuerligt och trots att vi bygger mer än någonsin ser vi inte någon ljusning på kösituationen.

För att kunna fortsätta bygga i nuvarande takt är det viktigt att vi få mer markanvisningar. Det kan vi nog klara, men hur bostadssituationen ska lösas på längre sikt är en svårare fråga och måste kanske lösas politiskt på riksnivå. Då handlar det inte om hur LKF ska klara att bygga 300 lägenheter, utan ett betydligt större behov där alla parter måste samverka.

Vi närmar oss nämligen snabbt den punkten då vi måste bygga betydligt mycket mer för att inte skapa en ännu svårare boendesituation. Vi bedömer att marknaden i Lund enkelt skulle kunna svälja betydligt fler hyresrätter än vad som byggs idag.

LKF kan fortsätta att hålla nuvarande höga nybyggnationsnivån, men kommer det ytterligare krav att öka nybyggnadstakten, krävs andra radikala grepp.

Standardhus en del av lösningen

Ett sätt att bygga snabbare och mer kostnadseffektivt är att bygga standardhus, till exempel SABOs kombohus. LKF har i år uppfört sina första kombohus och vi är mycket nöjda med processen. Det har varit enkla processer, det har gått snabbt och till lägre kostnader. När takten på bostadsbyggandet nu måste öka är detta ett intressant redskap. Kombohusen är ett sätt att bygga och en boendeform som passar utmärkt i vissa miljöer. Planering och byggnation går fortare om man har färdiga lösningar att luta sig mot. Kombohusen är inte lösningen på bostadsproblemet, men de kan spela en viktig roll i många kommuner.

LKF går in i 2016 med en stark budget och med flera viktiga bitar redan på plats. Vi har bland annat träffat en hyresöverenskommelse för 2016 och har förnyat en stor del av våra ramavtal.

LKF står på en mycket stabil grund och vi är övertygade om att vi från den kan bygga vidare för att på olika sätt bidra till att skapa ett ännu attraktivare Lund.

Lund i februari 2016

vd-signatur

Håkan Ekelund
VD

”Den nya organisationen för LKF som genomförs under 2016 innebär i första hand att vi organiserar oss för att öka hyresgästernas möjlighet till information och service. Den LKF-personal som är ute och arbetar nära kunderna i bostadsområdena ska vara mer tillgänglig för dialog med våra kunder.”