Hållbarhet

Vårt miljöarbete genomsyrar allt vi gör

Miljöarbetet inom LKF är integrerat i det som alla medarbetare gör i sitt dagliga arbete. Så har vi arbetat under många år och så fortsätter vi ta vårt ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart Lund. Åtgärder kopplade till våra övergripande miljömål om minskad primärenergianvändning, minskad resursförbrukning och ökad samverkan för det hållbara boendet har under 2015 utvecklat vårt miljöarbete vidare.

Bland annat har följande genomförts:

Laddinfrastruktur för fler elfordon

Laddstolpar för laddning av elfordon har installerats på allmänna ytor i Lund och under 2016 fortsätter driftsättningen av dessa. LKF har hittills satt upp laddstolpar på Linero Torg, Fäladstorget och Värpinge torg. Vi deltar i samverkan kring strategisk utbyggnad av laddinfrastrukturen i Lund samt tittar på lösningar för hyresgästernas möjligheter att ladda elfordon i anslutning till sitt boende. Under 2015 köpte LKF sina två första eldrivna servicefordon.

Energieffektivisering – för miljö, ekonomi och trivsel

Energieffektivisering i våra fastigheter minskar klimatpåverkan och ger ekonomiska vinster, men innebär ofta även ett bättre inomhusklimat. Belysningsåtgärder kan dessutom öka trivsel och trygghet i ett område.

LKF arbetar kontinuerligt med energi­besparingsåtgärder i fastigheterna och områdena på följande sätt:

  • Energispargruppen identifierar genom uppföljning av energistatistik, behov av energieffektivi­seringsprojekt i våra fastigheter.
  • När vi bygger nytt ska vi bygga med en lägre energiförbrukning än Boverkets
    nybyggnadsregler kräver.
  • I vissa nybyggnationsprojekt satsar vi på ännu lägre energiförbrukning, då bygger vi enligt passivhusstandard som på Oden på Linero och Brandstationen på Kävlingevägen.
  • Energieffektivisering i samband med ombyggnadsprojekt i 60- och 70-talsområden, genomförs inom EU-projektet CityFied på Linero.
  • Vi fokuserar på att minska primärenergianvändningen, vilket innebär att vi tittar på energiförbrukningen i hela kedjan, från utvinning till transport och till slutanvändning av energin.
  • Samverka med våra hyresgäster och hjälpa dem att minska energianvändningen i sina hem. Bland annat informerar vi via hemsidan.
  • Vi installerar individuella varmvatten­mätare vid ombyggnad och i nybyggnation.
  • Ett antal vattensparprojekt genomförs per år i våra fastigheter, vilket innebär att vatten­besparande armaturer sätts in i lägen­heterna och vattenförbrukningen mäts.

Vi har under 2015 minskat primärenergi­användning med 23 % jämfört med 2014. Resultatet kommer av dels minskad andel fossila bränslen i fjärrvärmen samt ett antal energieffektiviseringsprojekt i befintligt bestånd, allt ifrån fönsterbyten till ny energi­effektiv tvättutrustning. På ett seniorboende på Linero har vi kunnat se en elbesparing på 35 procent efter installation av nytt ventilationsaggregat samt byte till LED-belysning.

Vi satsar på ny belysning i våra områden för effektivare energianvändning men också för ökad trivsel och trygghet. Till exempel pågår ett belysningsprojekt på Kattesund tillsammans med kommunen och privata fastighetsägare. På Rådhusrätten har vi minskat elanvändningen med 20 procent tack vara bland annat ny närvarostyrd belysning i källare.

Sol och vind

En omställning av energisystemet till allt mer förnybar produktion är en förutsättning för ett hållbart samhälle. LKF vill bidra i denna omställning och satsar därför på egen, lokalt producerad förnybar energi. Som fastighetsägare har vi gott om takyta och har satt upp flertalet solceller och solfångare. Under 2015 genomfördes ett antal förstudier för att få till stånd nya satsningar på solenergi.

I de pågående nyproduktionsprojekten Brandstationen på Kävlingevägen
och kvarteret Fossilen kommer solceller att installeras på yttertaket.
Även inom EUprojektet CityFied på Linero sker satsningar på solceller.

varav 28 MWh el/år från solceller, 133 MWh värme från solfångare och 74 MWh el från vindkraft. Den lägre produktionen för 2015 jämfört med 2014 beror till stor del på lägre solinstrålning.

Fossilbränslefria år 2020

Under 2015 tog LKF en tydligare riktning mot att bli fossilbränslefria år 2020. Inriktningen omfattar uppvärmning i alla våra fastigheter, fordon samt resor. Fjärrvärme står för 80 procent av uppvärmningen i våra fastigheter, en uppvärmning som blir fossilbränslefri år 2020 i samverkan med Kraftringen.

Ökat återbruk och återvinning

I våra miljöhus kan hyresgästerna sortera sitt avfall och därmed bidra till ökad återvinning av olika material. Under 2015 har våra hyresgäster t.ex. samlat in 63,5 ton textilier. Textil­insamlingen som startades 2014 har under 2015 ökat med 78 procent. Kläder, skor och textilier samlas in i samarbetare med organisationen Human Bridge.

Återbruk innebär att sådant som i första läget kanske ses som ett avfall fixas till och blir till något som kan användas på nytt. Under 2015 har planerna på en Återbruks­central på Linero Torg allt mer tagit form. Återbrukscentralen ett samverkansprojekt med Lunds Renhållningsverk och blir den första i sitt slag i ett bostadsområde i Lund. Verksamheten invigs under 2016 och kommer bland annat kunna erbjuda en verkstad.

LKF har under 2015 inlett ett samarbete med Miljöbron, en ideell organisation som fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten har inriktning mot hållbar utveckling och LKF har i sitt första projekt anlitat en student som ska titta på avfallstrender och avfallsfraktioner i våra bostadsområden, i syfte att ge oss inspel på hur vi ska tänka kring avfallshantering i nybyggnation.

Radonmätningar

Vi har genomfört korttidsmätningar med stickprov i hela vårt fastighetsbestånd under de senaste 10 åren. Inga värden över gräns­värdet har uppmätts. Det har dock kommit nya myndighetskrav och miljömål som innebär att långstidsmätningar av radon, utifrån vissa fastställda kriterier, ska genomföras i en viss andel av fastighetsbeståndet.

Radon är en gas som kommer naturligt från berggrunden i vissa områden. Radon kan sprida sig in i bostäder genom insug av markluft via otätheter i grundläggning. Radon kan också komma från vissa typer av byggmaterial, framför allt blåbetong.
Vi har under 2015 utfört radonmätningar för att försäkra oss om att radonhalten i inomhusluften inte överstiger det fastställda gränsvärdet. Mätningarna fortsätter under 2016. Om radonhalten överstiger gränsvärdet justeras ventilationen i lägenheten så att luftomsättningen ökar och radonet därmed vädras ut bättre.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Vi värnar starkt om den biologiska mångfalden i Lund och har genomfört åtgärder under flera år, till exempel har över 100 fågelholkar satts upp, fladdermusholkar och fjärilsbon har placerats ut och dammar har anlagts.

På vår webbplats har vi en manual med skötselråd för de 89 vanligaste växterna i våra bostadsområden, här finns även information om vilka ätliga växter som finns på våra gårdar.

Genom ekosystemtjänster gynnar vi den biologiska mångfalden. Ett bra exempel på detta är bikuporna på S.t Hansgården som LKF var delaktiga i att starta upp och numera sponsrar, även under 2015 gav bikuporna honung av bästa klass.