Styrelsedialog

”En utmaning att behålla nuvarande höga byggnadstakt”

I denna årsredovisning blickar vi bakåt och summerar året som gått. Här vill vi ta tillfället i akt och blicka framåt tillsammans med LKFs styrelseordförande Mattias Olsson (s) och vice styrelseordförande Göran Brinck (m). De har precis avslutat sitt första år i denna mandatperiod, men har i flera år arbetat tillsammans i styrelsen under andra konstellationer.

Hur skulle ni sammanfatta 2015?

Mattias Olsson: 2015 var proppen ur för LKF! Nybyggnationen har verkligen tagit fart. Det tar tid att börja bygga bostäder, men trots en lång planeringsprocess nådde vi målet att producera 300 nya lägenheter per år. Det råder en stolthet i bolaget att vi har uppnått det målet.

Göran Brinck: Jag håller med, det samman­fattar 2015 väl. Vi har lyckats med att få upp volymen, både vad gäller bostäder som påbörjas och som färdigställs. Jag kan inte minnas att vi har haft den här byggnationstakten i Lund sedan 60-talet. Dessutom har vi fortsatt att vara ett bolag med god och stabil ekonomi.

Om vi blickar in i framtiden, mot 2016 och framåt. Vilka är de största utmaningarna?

GB: Markfrågan är avgörande för LKFs fortsatta byggnadstakt. Idag börjar vi planera bostäder som ska stå klara om fem år. Först ska det tas fram en plan, en process som ofta tar ett par år. Sedan ska det detaljprojekteras, sökas bygglov och genomföras upphandlingar. Slutligen ska det byggas.

MO: Den stora utmaningen för oss är att fortsätta att hålla den nybyggnadstakt som vi har nått under 2015. Regeringens höjda ambitionsnivå hjälper oss i vår strävan att nå våra lokala mål. Behovet av bostäder är stort och i samarbete med kommunen arbetar vi för att hitta mark att bygga på.

GB: Det är också viktigt att finansieringen är hållbar för bolaget. Om vi ska vi öka takten behöver vi låna mer pengar, vilket innebär en risk för företaget. Vår bedömning är att 300 lägenheter per år är den takten som vi just nu kan hålla med tanke på de ekonomiska förutsättningarna.

MO: Precis. Vi måste ju klara många andra åtaganden än att bygga nytt. Vi har framför allt ett stort bestånd med äldre lägenheter från 60- och 70-talet som behöver rustas upp. Vi har tagit beslut om att renovera 700 lägenheter på Linero, eftersom vi vill att våra hyresgäster ska ha bostäder med god kvalité. Det är ett arbete som kräver både planering och resurser.

Hur bidrar LKF till den hållbara staden?

MO: Hållbarhet är ett viktigt framtidsperspektiv, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi bygger energieffektiva hus med bland annat solcellstak. Ur social synvinkel är det viktigt att boendet inte bara blir en teknisk fråga – bostadsområdena ska hänga ihop och skapa en attraktiv stad.

GB: Avfallsfrågorna är viktiga, inte minst att vi sköter våra moderna sophanteringssystem. Vi måste också ha balans i vårt byggande. I norr har vi lyckats med blandningen av bostadsrätter och hyresrätter, vilket bidrar till integration och möten mellan människor.

Vilka är de långsiktiga målen mot 2020?

MO: LKF är i grunden ett välskött bolag med mycket goda förutsättningar. Vi gör just nu en översyn av våra långsiktiga mål, men jag kan inte se att det blir några dramatiska förändringar. De ekonomiska förutsättningarna ger oss inte möjlighet att bygga mycket mer än 300 lägenheter. För oss är den ekonomiska hållbarheten viktig, en ökad upplåning skapar en sårbarhet.

GB: Målsättningen är att bygga hållbart med vettiga hyror utan att göra avkall på kvalitén. Vi har duktiga medarbetare som ser till att vi håller budgeten. Idag är räntorna låga, men vi ska vara medvetna att det inte är något normalläge.

I Lund planeras många spännande projekt, och vissa har redan kommit långt, bland annat MAX IV och ESS. Hur tar LKF tillvara på de nya möjligheterna?

MO: Vi har ett ansvar att bygga bostäder. Vi planerar tillsammans med kommunen och andra aktörer som verkar i Lund. Lund har en internationell prägel som vi ska ta vara på; ESS och MAX IV förstärker den bilden.

GB: Jag har varit med sedan 1999, när jag tillträdde som ordförande i Byggnadsnämnden Redan då var Brunnshög väldigt hett. Nu är vi snart igång, det har tagit tid och varit långa processer emellanåt. ESS och MAX IV har möjliggjort de satsningar på boendet som görs i området.

MO: Det sker mycket positivt kring Kunskaps­stråket och många företag gör stora investeringar. I och med beslutet om en spårväg i Lund har Brunnshög framtiden för sig. Det är självklart att LKF ska finnas på plats där. Det finns intressanta idéer om att bygga innovativt, att tänka i nya banor, i Brunnshög.

GB: Ja, det ska vara ett område med en arkitektur som är ny och spännande och som lockar besökare.

Vilka typer av bostäder finns det behov av framöver?

GB: Det är positivt att det är högt tryck på våra bostäder i alla åldersgrupper. Vi behöver bland annat planera för generationsboenden, 40-talister som säljer sina hus och vill bo i hyresrätter.

MO: Framtiden är att fortsätta bygga för breda målgrupper. Allt från lägenheter med två och tre rum till radhus. Vi är en ung stad och det ska vi ta vara på.

GB: Vi bygger inte specifikt studentbostäder – men vi tittar på om det finns ett behov av att bygga för ungdomar mellan 18-25 år. Det innebär å andra sidan att det blir en diskussion om kösystemet. Vi är inte där än, men det är en viktig framtidsfråga för LKF.

Hur ser ni på diskussionen om att bygga mycket kontra att bygga med kvalité?

MO: Det behöver inte vara antingen eller. Kommunen vill helst inte att det byggs för stora enheter. Detta för att bostadsområdena inte ska bli allt för enformiga. Det har vi stor förståelse för och det måste råda en balans. Men om kommunen vill att LKF bygger fler bostäder underlättas det av att vi tilldelas fler och större tomter av kommunen och vill vi bygga snabbt med lägre hyror är till exempel Kombohus ett sätt att lösa det.

GB: Kommunen vill ha en blandad arkitektur och olika upplåtelseformer. En alltför monoton miljö gynnar inte den sociala hållbarheten. Men det finns ett behov att bygga fler kvalitativa prisvärda bostäder.

Ni verkar ganska överens i styrelsen trots att ni representerar två olika partier – är ni alltid det?

GB: Under alla år jag har suttit i styrelsen med Mattias har budskapet till ledamöterna alltid varit: ”Ni som vill driva politik kan sitta i en nämnd istället. Här ser vi till bolagets bästa i första hand”.

MO: Rollen som styrelseledamot i ett kommunalt bolag är annorlunda än i att sitta i en politisk nämnd. Bostadspolitik är i högsta grad en politisk fråga, men vår styrelse ägnar sig inte åt bostadspolitik, det är kommunens roll. Självklart arbetar vi med bostadspolitiska frågor, men vi förhåller oss till redan fattade politiska beslut.

Så, vad är receptet?

MO och GB: Det viktigaste är att vi har duktiga och engagerade medarbetare – och det har LKF!