RESULTATRÄKNING

2015-01-01 – 2015-12-31 (Mkr)

(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

2015 2014
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning not 1 872,6 856,0
Övriga intäkter 13,6 11,1
Resultat fastighetsförsäljning 0,0 14,4
Aktiverat arbete för egen räkning 4,5 3,4
Summa intäkter 890,7 884,9
RÖRELSENS KOSTNADER
Tjänster, material not 2 −233,9 −234,2
Taxebundna kostnader not 3 −142,8 −143,5
Fastighetsskatt −22,2 −21,9
Övriga externa kostnader not 4 −24,9 −22,2
Personalkostnader not 5 −123,9 −119,1
Avskrivningar anläggningstillg. −140,3 −140,0
Summa rörelsens kostnader −688,0 −680,9
Rörelseresultat 202,7 204,0
Resultat från finansiella investeringar
Resultat finansiella omsättningstillg. not 6 0,1 0,9
Räntekostnader och likn res.poster not 7 −96,5 −101,0
Summa från finansiella investeringar −96,4 −100,1
Resultat efter finansiella poster 106,3 103,9
Bokslutsdispositioner not 8 14,6 −9,1
Skatt på årets resultat not 9 −30,5 −18,2
Årets resultat 90,4 76,6