Nyproduktion

Historiskt hög aktivitet inom nyproduktion

LKF har under året startat byggnationen av runt 300 lägenheter. Under 2014 byggstartades 298 lägenheter, en siffra som under 2015 ökade till 345.

Antalet färdigställda bostäder hamnade på 103 (76) för 2015. Med den höga igång­sättningstakten under de senaste åren kommer antalet färdigställda lägenheter att successivt öka de närmaste åren.

För att långsiktigt nå målet på 300 nya lägenheter om året behövs en projektportfölj på cirka 1 500 lägenheter. Portföljen inne­håller samtliga planerade lägenheter. Det tar oftast minst fem år att ta ett projekt från idé till byggstart och eftersom målet för LKF är att byggstarta 300 bostäder per år bör portföljen innehålla cirka 1 500 lägenheter. När sedan projekten byggstartas måste listan kontinuerligt fyllas på med nya projektidéer.

Under de närmaste åren behövs mer än så eftersom den totala nivån för närvarande ligger betydligt under 1 500. Vid årsskiftet 2015/2016 bestod projektportföljen av 1 190 lägenheter (1 335 vid årsskiftet 2014/2015). Under 2016 planeras tre projekt om totalt 293 lägenheter att byggstartas.

För att få upp den totala volymen är det viktigt att arbeta med större projekt som till exempel Södra Råbylund med 180 lägenheter och Linero Torg med 94 lägenheter.

345(298)
Byggstartade bostäder 2015

103(76)
färdigställda bostäder

180
LÄGENHETER i produktion I SÖDRA RÅBYLUND

94
LÄGENHETER i produktion på LINERO TORG

643
lägenheter UNDER BYGGPRODUKTION SOM MEST UNDER 2015

Kontroll över byggprocessen

En medveten, långsiktig strategi för LKF är att ha egen personal som hanterar nybyggnads­projekten. Vår byggavdelning har nu nio tjänster och byggprojektledarna driver projekten från start till mål, vilket innebär att vi har bättre kontroll över processerna, effektiv erfarenhets­återföring och beredskap att öka byggtakten, vilket är en förutsättning för att nå de uppsatta målen. Ökningen av antalet tjänster är driven av en högre press på nybyggnation och ombyggnation.

Rekordnivåer för byggproduktion

Under 2015 hade LKF under en period 643 lägenheter i byggproduktion. Så många lägenheter har LKF inte haft i produktion vid ett och samma tillfälle sedan 60-talet. Under 2016 bedöms nivån kunna öka ytterligare.

Nya Linero Torg börjar ta form

Mitt i den expansiva östra delen av Lund ligger stadsdelen Linero, vars centrum ligger som ett nav i den planerade utbyggnaden av östra Lund. Linero centrum byggdes 1972 och genomgår nu en omfattande ombyggnad, tillbyggnad och modernisering. Linero torgs roll som stadsdelens naturliga samlingspunkt förstärks när nybyggnation och omgivning färdigställts. Linero torg blir också centrum för den nya byggnationen på Södra Råbylund.

Det nya torgets placering och utformning kommer att öppna upp Linero torg för besökare. Två punkthus med 94 lägenheter byggs ovanpå livsmedelsbutiken. Bostäderna kommer att få torget integrerat med bostadsområdet, vilket förbättrar servicen för de boende och gör torget mer levande. Det är också viktigt att tillgängligheten är god i och kring centrat. Genom att skapa kontakt mellan dess övre och nedre del, anlägga nya promenadstråk, förbättra belysningen och se över vegetationen i området kommer det att bli mer lättillgängligt och trivsamt.

Under året har tillbyggnaden med en ICA-butik färdigställts och butiken öppnade i november 2015. Även ombyggnaden av den västra centrum­byggnaden är färdig. Där har apotek, frisör och pizzeria flyttat in.

Projektet fortgår nu med de 94 lägenheter som kommer att färdigställas runt årsskiftet 2016/2017 och ombyggnaden av östra centrumbyggnaden, som inleddes under slutet av 2015.

LKF har även färdigställt ytterligare ett hus längs Vikingavägen, vilket innebär att fyra av de sex punkthusen i bostadsområdet Oden är färdiga. De resterande två blir klara under inledningen av 2016.

Kombohus kortar byggtiden och sänker kostnaden

LKF har under året färdigställt ett projekt med SABOs kombohus, vilket också var ett av företagets mål för perioden 2013 – 2016. Det handlar om 48 lägenheter som byggts i fyra huskroppar i kvarteret Häradsrätten på Norra Fäladen. Husen färdigställdes i oktober 2015. När kombohusen skulle hyras ut var intresset stort; 850 sökte de 48 lägenheterna.

Kombohusen är typhus upphandlade av SABO, viket betyder att det är en snabbare process att komma igång med projekten. Det som behöver projekteras är grundläggning och markarbeten, allt är sedan färdigritat och handlingarna kan användas flera gånger om. Kostnaderna är lägre och även själva byggtiden är relativt kort eftersom det är prefabricerade hus med färdiga betongelement. Det är god standard på husen, allting, även innerväggar, är betong med minimalt behov av underhåll. Inne i lägenheterna är det god standard med parkett samt kakel och klinker.

Källa: Kontoret

Spetsprojekt i Södra Brunnshög

I Södra Brunnshög har LKF två byggrätter i en första etapp. Det är projekt som LKF börjat skissa på tillsammans med arkitekter under 2015. Den ena byggrätten innehåller mellan 40 och 50 lägenheter och den andra mellan 80 och 100 lägenheter. Det ska även byggas en förskola med mellan fyra och sex avdelningar inom LKFs byggrätt.

Ett av projekten uppförs som ett så kallat spetsprojekt med byggteknik och miljöambitioner utöver det vanliga. Målet är att minimera användningen av material genom att uppföra råa innerväggar, golv och tak för att minimera material som spackel och färg. Solceller i kombination med ett effektivt system ska styra uppvärmningen av bostäderna.

Antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 31/12/2015 Pågående* Planerat 2016-2019 Totalt per projekt Arkitekt Totalentre­prenör
Skånegåsen, Dalby 23 23 Jaenecke Arkitekter Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Häradsrätten, N. Fäladen 48 48 Fojab Arkitekter JSB AB
Oden etapp 2, Vikingavägen 10 38 48 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Vänorten, Östra torn 16 16 Wigot konsult AB BAB Byggtjänst AB
Brandstationen, Kävlingevägen 45 45 Axel Carlsson Arkitekter Thage
Linero Torg 82 82 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Fossilen, Södra Råbylund 165 165 Jaenecke Arkitekter Thage
Snickaren, väster 61 61 Open Studio Arkitekter Wästbygg
Arkivarien 28 28 Sydarkkonstruera Serneke
Sofieberg 128 128 Fojab Arkitekter
Mineralen, Veberöd 37 37 Jaenecke Arkitekter
Dokumentet 116 116 Fojab Arkitekter
Södra Brunnshög etapp 1 40 40
Södra Brunnshög etapp 2 80 80
Bullerbyn 70 70
Kryptan, S. Sandby centrum 45 45 Möller Arkitekter
Offerkällan, N. Fäladen 150 150 Fojab Arkitekter
Råbykungen/Stenkrossen 105 105 White arkitekter
Spinnrocken och Ullen 25 25 Bredgatan arkitekter
Ejdervägen 25 25 Kamikaze Arkitekter
Stångby 70 70
Koggen 1 30 30
Västra Pilelyckan 50 50 Jaenecke Arkitekter
Solhällan, Mårtens Fälad 100 100
Summa lägenheter 81 435 1071 1587

Särskilda boenden

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 31/12/2015 Pågående* Planerat 2016-2019 Totalt per projekt Arkitekt Totalentre­prenör
Oden etapp 2, Vikingavägen 10 2 12 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Vänorten, Östra torn 12 12 Wigot Konsult AB BAB Byggtjänst AB
Linero Torg 12 12 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Fossilen, Södra Råbylund 15 15 Jaenecke Arkitekter Thage
Arkivarien 76 76 Sydarkkonstruera Serneke
Dokumentet 12 12 Fojab Arkitekter
Södra Brunnshög etapp 2 12 12
Stångby, äldreboende 40 40
Koggen 1 12 12
Solhällan, Mårtens Fälad, äldreb 40 40
Summa boendeenheter 22 105 116 243
Total summa 103 540 1187 1830

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd