Medarbetare

Världen förändras snabbt men LKF:s värderingar består

LKF är ett värderingsstyrt företag. Vår gemen­samma värdegrund och våra fyra värdeord vägleder oss i vårt dagliga arbete. Även om omvärlden, vår organisation och våra erbjudanden förändras över tiden är våra värderingar konstanta.

Som ett sätt för våra medarbetare att leva våra värderingar i vardagen och sträva mot vår vision skapades Bologgen, ett internt socialt media. Där kan alla medarbetare i ord och bild visa vad vi gör i vår vardag, hur vi tillsammans skapar fler och bättre hem.

Bologgen är en mötesplats alla på LKF kan vara med och skapa och dela innehållet. Bologgen är öppen för alla att följa. Den har blivit en succé och under 2015 har över 400 inlägg skapats. Genom Bologgen har den interna informationen förbättrats.

Ett större LKF ställer nya krav

LKF fortsätter att växa och vi börjar närma oss 10 000 lägenheter. Det ställer nya och ökade krav på att skapa en långsiktig, professionell och kostnadseffektiv förvaltningsorganisation med fokus på kund, affärsmässighet och driftnetto.
Under 2015 påbörjades införandet av en ny organisation. Syftet är att öka fokus på kunden genom förbättrad tillgänglighet och service samt skapa en helhetssyn i förvaltnings- och nybyggnadsprocessen med tydligt ekonomiskt ansvar och ökad affärsmässighet. Den nya organisationen ska också skapa möjligheter för intern karriärutveckling.

I den nya organisationen tydliggörs fastig­hetsförvaltning som LKFs kärnverksamhet.

  • Tre nya fastighetsområden skapas med ett helhetsansvar för förvaltning, driftnetto, uthyrning, drift, skötsel och den dagliga kontakten med hyresgästerna.
  • En funktion för affärsutveckling bildas med ansvar för utvecklingen av strategiskt viktiga stöd- och specialistfunktioner för hela verksamheten; marknad och kommunikation, affärsutveckling, hållbarhetsfrågor juridik, och IT.
  • Bygg- och projektutveckling ansvarar för genomförande av ny- och ombyggnation samt en projektportfölj för att säkerställa en kontinuerlig produktion av bostäder.
  • Teknisk Service utför projekt för underhåll, energieffektiviseringar, myndighetsbesiktningar, felanmälan och hantverkstjänster
  • Ekonomifunktion med finansieringskompetens och traditionella ekonomifunktioner
  • HR-funktion säkerställer en effektiv kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom bolaget.

Rekrytering av tre nya fastighetschefer har genomförts under 2015. Under 2016 fortsätter rekrytering av övriga befattningar. Den nya organisationen implementeras successivt under 2016 för att vara helt genomförd 2017.

Som en följd av den nya organisationen kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras för medarbetarna i sina nya roller med start under 2016.

Under året har utbildning genomförts inom trygghetscertifiering och kontinuerliga uppdaterande utbildningar kring upphandling. Dessutom har vi under året haft ett antal intressanta och välbesökta inspirationsföreläsningar med bland annat Jörgen Oom.

Medelantal anställda

205

Totalt

66

Kvinnor

139

Män

Medelålder

46,3

Totalt

45,9

Kvinnor

46,8

Män

Sjukfrånvaro
Personalomsättning
Beräknat som antal personer som lämnat LKF dividerat med det genomsnittliga antal tjänster under året.
Anställningstid i genomsnitt
Längst anställningstid per 31/12 2015: 40 år.

LKF är ett värderingsstyrt företag. Våra fyra värdeord är grunden i vår verksamhet.

Mänsklig

Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt.

Långsiktig

Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrelationer och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart och agerar miljösmart.

Pålitlig

Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. Därför möter vi andra med respekt och vinner deras förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovat.

Utvecklande

Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.