Kassaflödesanalys

Indirekt metod, Tkr

2015 2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster 202 682 204 011
Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 140 327 140 040
Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. 0 0
343 009 344 051
Erhållen ränta 139 945
Erlagd ränta -95 515 -102 373
Betald inkomstskatt -14 143 -7 990
233 490 234 633
Ökning/minskning varulager -337 532
Ökning/minskning kundfordringar 2 216 -616
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 31 472 -37 616
Ökning/minskning leverantörskulder 12 316 -7 436
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -7 018 16 368
Kassaflöde från den löpande verksamheten 272 139 205 865
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0
Sålda immateriella anläggningstillgångar 0 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -503 984 -261 875
Sålda materiella anläggningstillgångar 0 18 074
Sålda dotterbolag 0 0
Investering i kortfristig placering 0 0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -16 601 1 664
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar 348 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -520 237 -242 137
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 0 0
Apportemission, annan apportegendom (just. manuellt) 0 0
Upptagna lån 200 000 49 894
Amortering av skuld (netto) -22 0
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 0 0
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0
Utbetald utdelning -2 371 -2 723
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 197 607 47 171
Årets kassaflöde -50 491 10 899
Likvida medel vid årets början 218 116 207 217
Likvida medel vid årets slut 167 625 218 116

Redovisningsprinciper

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Det förekommer inga finansiella placeringar som klassificeras som likvida medel.

Leverantörsskulder 2015 2014
avseende investeringar i materiella anläggningstillgångar 58 538 46 801
övriga leverantörskulder 146 801 54 667
205 339 101 468