Inblick

Genom att bygga fler och bättre hem bidrar LKF till att Lund blir ännu attraktivare

Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad.

LKF är idag ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag

I samverkan med Lunds kommun ska vi medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Vårt uppdrag är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler.

Vi ska erbjuda lundaborna bostäder av god kvalitet i god miljö och till rimlig hyra och samtidigt se till att planering och nyproduktion anpassas till efterfrågan. En levande och hållbar stad skapar rum för alla. Lund växer på flera sätt och många vill bo här. LKF är expansiva Lunds största fastighetsbolag med ambitionen att skapa fler och bättre hem. Under de kommande sju-åtta åren planerar vi att bygga cirka 1 800 nya hyresrätter och målet är att färdigställa 250 – 300 lägenheter per år.

Utöver bostäder äger vi också flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karhögstorg med handel och service samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum.

MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN

Lunds befolkning uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till cirka 116 000 invånare och det totala bostadsbeståndet till cirka 58 400 bostäder. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas Lunds befolkning fortsätta att öka till cirka 130 000 invånare år 2023. För att upprätthålla nuvarande situation på bostadsmarknaden finns ett bedömt behov av 875 nya bostäder per år fram till 2023.

Efterfrågan på bostäder är därmed fortsatt stor i regionen vilket återspeglas i antalet sökande hos LKF. Under 2015 har antalet sökande i LKFs bostadskö ökat med cirka 1 500 till cirka 58 000 personer. Uthyrningsgraden för LKFs bostäder och lokaler var fortsatt mycket hög 2015 och uppgick vid årets utgång till 99,9 % vilket är i nivå med bolagets målsättning.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

LKF hade vid utgången av 2015 drygt 9 000 bostäder i Lunds stad, Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Beståndet motsvarande cirka 36 procent av hyresrätterna i kommunen vilket gör bolaget till den enskilt största aktören på hyresrättsmarknaden. Detta innebär att 15 000 – 20 000 lundabor har sitt hem hos oss.