Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), org. nr 556050–4341, ägt av Lunds kommun lämnar härmed årsredovisning för verksamheten år 2015.

LKF, som är ett fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Ändamålet med verksamheten är att erbjuda bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande anpassas till efterfrågan. LKF samverkar med Lunds kommun för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.

LKF administrerar en kö för bostadssökande och erbjuder sökande bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. LKF erbjuder sina hyresgäster möjlighet till boinflytande.

LKF drivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. Bolagsordningen reglerar att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Samråd och information till ägaren sker i enlighet med ägardirektiven.

Bolagets ändamål och ambition uttrycks i korthet även genom vår affärsidé – LKF är till för att erbjuda trivsamma lägenheter, god miljö och ett bekymmersfritt boende med rimliga hyror, bra service och personligt inflytande.

Styrelse och VD

LKFs styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna nomineras av kommunfullmäktige som också utser ägarrepresentant för samtliga aktier vid bolagsstämman. Styrelse i LKF var tills bolagsstämman den 17 april:

Ordinarie: Göran Brinck ordförande, Mattias Olsson vice ordförande, Lars Granath, Ann Mari Storm, Ingrid Malmqvist Norin, Lars Bergwall och Petter Forkstam.

Ersättare: Clas Fleming, Jörgen Lindman, Ali Ismail, Torsten Czernyson och Bertil Karlsson.

Arbetstagarrepresentanter: Eve Nilsson, fastighetsanställda och Rolf Karlsson, tjänstemän.

På samma bolagsstämma invaldes en delvis ny styrelse bestående av följande ledamöter och ersättare.

Ordinarie: Mattias Olsson ordförande, Göran Brinck vice ordförande, Manaf Sababi, Lars V Andersson, Ingrid Malmqvist Norin, Kerstin Lindbom och Görild Malmberg.

Ersättare: Clas Fleming, Erik Nordin, Ali Ismail, Torsten Czernyson och Sofie Lemontzis.

Arbetstagarrepresentanter: Eve Nilsson, fastighetsanställda och Rolf Karlsson, tjänstemän.

Verkställande direktör under 2015 var Håkan Ekelund vars anställningsavtal förlängdes av styrelsen under året med två år från 2016-06-01 till 2018-05-31.

Vad avser dotterbolagen LICA Fastigheter AB och GTB Fastigheter AB består styrelse och VD i båda fallen av följande personer.

Ordinarie: Håkan Ekelund, VD LKF och Gunilla Flygare, marknadschef LKF.

Ersättare: Kerstin Bjerkborn, ekonom LKF.

Verkställande direktör: Håkan Ekelund, VD LKF.